Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ Quản trị nhân lực: Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam

Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc
Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam

100.000 VNĐ

Mã: LA13.018 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Quản trị nhân lựcLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2021Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dânTên tác giả: Đỗ Thị Bích Ngọc
Số trang: 204

Download Luận án tiến sĩ Quản trị nhân lực: Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam

1. Mục tiêu nghiên cứu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam, thông qua hai tác động: (i) tác động trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc và (ii) tác động thông qua yếu tố trung gian là sự thỏa mãn công việc. Qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo của các nhà quản lý tới nhân viên để giảm thiểu ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.

1.2. Mục tiêu cụ thể của luận án

– Kiểm định ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động trên hai góc độ: ảnh hưởng trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động; ảnh hưởng gián tiếp của phong cách lãnh đạo thông qua yếu tố trung gian là sự thỏa mãn công việc đến ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.

– Kiểm định tác động điều tiết của yếu tố “vị trí việc làm’ đến mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, sự thỏa mãn công việc và ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.

– Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp bán lẻ nhằm giảm thiểu ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu

(1) Tổng quan các nghiên cứu về tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động.

(2) Xây dựng mô hình nghiên cứu về tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động.

(3) Kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động.

(4) Kiểm định tác động điều tiết của của yếu tố “vị trí việc làm’ đến mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, sự thỏa mãn công việc và ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.

(5) Đề xuất các khuyến nghị đối với các doanh nghiệp bán lẻ và các nhà quản lý trong doanh nghiệp bán lẻ nhằm phát huy ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo của các nhà quản lý tới nhân viên để giảm thiểu ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.

Xem thêm: Khái niệm về ý định nghỉ việc

2. Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

  • Câu hỏi 1: Phong cách lãnh đạo có ảnh hưởng như thế nào đến ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ?
  • Câu hỏi 2: Yếu tố “Sự thỏa mãn công việc” có đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ không?
  • Câu hỏi 3: Yếu tố “vị trí việc làm” có tác động điều tiết như thế nào đến mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, sự thỏa mãn công việc và ý định nghỉ việc của người lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam?

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

2.1 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi các doanh nghiệp bán lẻ tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam. Tác giả tập trung nghiên cứu các DN hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và sử dụng nhiều lao động như chuỗi siêu thị bán lẻ Big C, Điện máy Xanh, TTTM Parkson Unimart, LotterMart, …

2.2 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là tác động của phong cách lãnh đạo của các nhà quản lý đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ tại Việt Nam, bao gồm tác động trực tiếp của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động và tác động gián tiếp thông qua vai trò trung gian là “sự thỏa mãn công việc” của NLĐ. Mẫu nghiên cứu chỉ bao gồm những NLĐ làm việc chính thức (full-time) tại các doanh nghiệp bán lẻ.

Người lao động được lựa chọn bao gồm 2 nhóm đối tượng:

– Nhóm 1: là các nhân viên làm việc ở các vị trí như nhân viên bán hàng, các nhân viên chăm sóc khách hàng, thu ngân hoặc các vị trí lao động trực tiếp khác trong ngành bán lẻ. Nhóm này được gọi là nhóm “Nhân viên”

– Nhóm2: là cả các nhà quản lý cấp cơ sởvàcấptrunggian, baogồmcácnhà quản lý cấp cơ sở trở lên (quản lý đội, nhóm, ngành, mặt hàng, hoặc quản lý theo tầng tùy theo cách phân chia của các doanh nghiệp, và các nhà quản lý cấp trung như trưởng, phó phòng…). Nhóm này được gọi là nhóm “Quản lý”.

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh

4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, tác giả sử dụng kết hợp cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng, trong đó phương pháp định lượng đóng vai trò chủ đạo. Phương pháp định tính được sử dụng là phương pháp phỏng vấn sâu. Tác giả thực hiện phỏng vấn với 2 nhóm đối tượng: i) Nhóm 1 là những NLĐ đảm nhận vị trí quản lý; ii) Nhóm 2 là những NLĐ đảm nhận vị trí nhân viên về các khía cạnh liên quan đến phong cách lãnh đạo, sự thỏa mãn công việc, ý định nghỉ việc của NLĐ; và làm rõ các thang đo trong bảng câu hỏi khảo sát.

Phương pháp định lượng được tác giả sử dụng ở 2 mức độ khác nhau trong 2 nghiên cứu khác nhau:

– Nghiên cứu định lượng sơ bộ (nghiên cứu khám phá): tác giả thực hiện điều tra khảo sát 150 người lao động tại các doanh nghiệp bán lẻ tại Hải Phòng. Mục đích của nghiên cứu này nhằm kiểm tra độ tin cậy của các thang đo trong bảng câu hỏi khảo sát, qua đó hoàn thiện bảng câu hỏi khảo sát để sử dụng trong nghiên cứu định lượng chính thức.

– Nghiên cứu định lượng chính thức: tác giả đã thực hiện khảo sát tổng số 500 phiếu điều tra bằng cả 2 kênh khảo sát trực tuyến và trực tiếp. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để nghiên cứu ảnh hưởng của Phong cách lãnh đạo tới ý định nghỉ việc của NLĐ ngành bán lẻ. Dựa trên kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, kỹ thuật phân tích trực tiếp – gián tiếp sẽ được sử dụng để kiểm định vai trò trung gian của yếu tố “Sự thỏa mãn công việc” ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và ý định nghỉ việc của NLĐ. Ngoài ra, các mô hình khả biến và bất biến phân theo các nhóm đối tượng nghiên cứu sẽ giúp kiểm định các giả thuyết về sự khác biệt về tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc theo yếu tố “vị trí việc làm”.

5. Những đóng góp của luận án

Luận án đã có những đóng góp sau đây: thứ nhất, luận án đã khẳng định được phong cách lãnh đạo chuyển đổi, phong cách lãnh đạo giao dịch và phong cách lãnh đạo tự do có tác động đến ý định nghỉ việc của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp bán lẻ. Thứ hai, các nghiên cứu trước đây chưa nghiên cứu được tác động trực tiếp và gián tiếp (qua yếu tố trung gian là sự thoả mãn công việc) của cả ba phong cách lãnh đạo là phong cách lãnh đạo chuyển đổi, phong cách lãnh đạo giao dịch và phong cách lãnh đạo tự do đến ý định nghỉ việc của người lao động, luận án đã đề xuất được mô hình thể hiện và kiểm định được các tác động này. Thứ ba, luận án đã đề xuất và kiểm định được tác động điều tiết của yếu tố vị trí việc làm đến mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và sự thỏa mãn công việc tới ý định nghỉ việc của người lao động. Qua đó, luận án đã đề xuất các khuyến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp bán lẻ và các nhà quản lý giảm thiểu ý định nghỉ việc của người lao động thông qua việc khuyến khích phong cáchlãnh đạo chuyển đổi, duy trì phong cách lãnh đạo giao dịch và hạn chế phong cách lãnh đạo tự do.

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục kèm theo, luận án bao gồm 5 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của NLĐ .

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Bàn luận các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

LA13.018_Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản