Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính – Ngân hàng: Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

Mã: LA02.331 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2021Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhTên tác giả: Trần Thị Hoa
Số trang: 243

Download Luận án Tài chính – Ngân hàng: Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn hƣớng đến CCNV mục tiêu của các DNTP NY ở Việt Nam.

Để đạt đƣợc mục tiêu đó, luận án thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

(1) Hệ thống hóa những công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc để tìm ra khoảng trống nghiên cứu.

(2) Luận giải những vấn đề lý luận về CCNV và hoàn thiện CCNV của DN.

(3) Tìm hiểu kinh nghiệm hoàn thiện CCNV của các DNTP ở một số nƣớc trên thế giới và rút ra bài học cho các DNTP ở Việt Nam.

(4) Phân tích đánh giá thực trạng CCNV, các nhân tố ảnh hƣởng tới CCNV cũng nhƣ tác động của CCNV tới hoạt động của các DNTP NY ở Việt Nam.

(5) Phân tích và kiểm định các nhân tố ảnh hƣởng tới cơ cấu nguồn vốn và tác động của CCNV đến khả năng năng sinh lời của các DNTP NY ở Việt Nam.

(6) Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện CCNV của các DNTP NY ở Việt Nam trong thời gian tới.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về CCNV của doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi nghiên cứu về mặt nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp theo một số tiêu thức phân loại khác nhau. Cụ thể luận án nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp theo quan hệ sở hữu; theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn; theo phạm vi huy động vốn để có cái nhìn đa chiều về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn hướng đến CCNV mục tiêu của doanh nghiệp.

– Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: Luận án nghiên cứu đối với các DNTP NY trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: Dữ liệu thứ cấp về các DNTP NY ở Việt Nam đƣợc thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2019.

Xem thêm: Download Luận án tiến sĩ ngành Tài chính Ngân hàng: Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thương mại dầu khí tại Việt Nam (LA02.292)

3. Những đóng góp mới của luận án

Thông qua những nội dung nghiên cứu, luận án đã có nhứng đóng góp nhất định nhƣ sau:

(1) Luận giải những vấn đề lý luận về cơ cấu nguồn vốn và hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn.

(2) Trình bày kinh nghiệm hoàn thiện CCNV của các DNTP ở một số nƣớc trên thế giới và bài học rút ra cho các DNTP Việt Nam.

(3) Luận án đã chỉ ra đặc điểm của các DNTP tác động nhƣ thế nào đến CCNV của các DNTP.

(4) Luận án sử dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng GMM để nghiên cứu định lƣợng về các nhân tố ảnh hƣởng tới CCNV và tác động của CCNV đến ROE của các DNTP NY Việt Nam nhằm khắc phục hiện tƣợng nội sinh do ảnh hƣởng của CCNV đến khả năng sinh lời là ảnh hƣởng hai chiều.

(5) Luận án đã phân tích và đánh giá được thực trạng CCNV của các DNTP NY Việt Nam

(6) Các giải pháp đề xuất hoàn thiện CCNV xuất phát từ kết quả nghiên cứu và quan điểm hoàn thiện CCNV của các DNTP NY Việt Nam.

4. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án đƣợc cấu trúc gồm 4 chương như sau:

Chƣơng 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp và phương pháp nghiên cứu

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Chƣơng 3: Thực trạng cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam.

Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam.

LA02.331_Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

LA02.331_Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam
Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết ở Việt Nam