Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh tế chính trị: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mã: LA07.064 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Kinh tế chính trịLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dânTên tác giả: Hà Minh Hải
Số trang: 184

Download Luận án Kinh tế chính trị: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Mục đích, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu

1.1. Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện QLT đối với các DNKVTN trên địa bàn TP Hà Nội thời gian tới.

1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.

Để thực hiện mục đích đó, nhiệm vụ của luận án là:

– Luận giải những vấn đề lý luận về QLT đối với các DNKVTN và kinh nghiệm của một số địa phương về QLT đối với các DNKVTN.

– Phân tích thực trạng QLT đối với các DNKVTN trên địa bàn TP Hà Nội, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

– Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện QLT đối với các DNKVTN trên địa bàn TP Hà Nội thời gian tới.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ đặt ra, luận án đã đưa ra câu hỏi nghiên cứu như sau:

– Quản lý thuế đối với DNKVTN thể hiện ở những nội dung nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến QLT đối với DNKVTN ?

– QLT đối với DNKVTN trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020 có những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế ?

– Để hoàn thiện QLT đối với DNKVTN trên địa bàn thành phố Hà Nội cần có những phương hướng và giải pháp nào ?

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là Quản lý thuế đối với các DNKVTN.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

– Về không gian : Luận án nghiên cứu trên địa bàn TP Hà Nội. Trên địa bàn TP Hà Nội, có nhiều cơ quan liên quan đến QLT, trong đó cơ quan trực tiếp QLT đối với DNKVTN là Cục Thuế TP Hà Nội. Trong phạm vi nghiên cứu, luận án chỉ nghiên cứu QLT đối với DNKVTN của Cục Thuế TP Hà Nội. Các cơ cơ có liên quan luận án cũng có nghiên cứu với mục đích làm rõ hơn chức năng QLT của Cục Thuế TP Hà Nội

– Về nội dung:

QLT đối với các DNKVTN – Nghiên cứu trên địa bàn TP Hà Nội là việc CQT thực thi chính sách thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNKVTN bằng các phương thức quản lý theo chức năng với các qui trình nghiệp vụ và công cụ quản lý nhằm thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế phát sinh từ các DNKVTN vào NSNN đảm bảo dự toán thu do Nhà nước giao theo từng năm tài khóa, nhưng đồng thời phải đảm bảo lợi ích của các DNKVTN, tạo điều kiện để DNKVTN trên địa bàn TP Hà Nội phát triển.

Như vậy có thể thấy, nội dung của QLT rất rộng, luận án chỉ tập trung nghiên cứu các nội dung QLT đối với các DNKVTN như sau:

 Thứ nhất, hoạch định chiến lược thuế

Thứ hai, tổ chức thực hiện QLT đối với DNKVTN. Nội dung này luận án nghiên cứu:

(i) Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thuế

(ii) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế (iii) Thu nợ thuế và cưỡng chế thuế

(iv) Giải quyết khiếu nại về thuế

Thứ ba, kiểm tra, giám sát QLT đối với DNKVTN – Về thời gian:

Thứ nhất, luận án nghiên cứu QLT đối với các DNKVTN – Nghiên cứu trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2015-2020. Các số liệu sơ cấp và thứ cấp luận ánsử dụng để nghiên cứu cũng trong giai đoạn này

Thứ hai, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện QLT đối với các DNKVTN trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

LA07.064_Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn TpHN
Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội