Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh

0 VNĐ

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh

0 VNĐ

Mã: NQT08.010 Danh mục: , , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhNăm: 2019Nơi xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – MarketingLoại tài liệu: Nghiên cứu khoa họcTên tác giả: Huỳnh Thị Thu Sương, Phan Thiện Tâm
Số trang: 14

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (HCM Post). Nghiên cứu này phân tích dựa vào 400 mẫu thu hồi được từ 450 bảng câu hỏi khảo sát. Sử dụng kỹ thuật đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy từ dữ liệu sơ cấp đã xử lý trên cơ mẫu hợp lệ 400 phiếu thu về. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố gồm: Thu nhập; Điều kiện làm việc; Áp lực công việc; Hành vi lãnh đạo; Hấp lực bên ngoài; Đào tạo và phát triển đều có ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên tại HCM Post và có ý nghĩa thống kê. Các yếu tố ảnh hưởng này giải thích được 70,6% sự biến động của biến phụ thuộc ý định nghỉ việc.

Từ khóa: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, quản trị nguồn nhân lực, ý định nghỉ việc.

Download Luận án tiến sĩ Quản trị nhân lực: Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam

The purpose of this research is to explore the factors affecting on employee’s intention to leave the post office in Ho Chi Minh City (HCM Post). In order to achieve the purpose of this study, an empirical analysis was conducted among 450 employees working at HCM Post with the results analyzed. Using Cronbach’s alpha analysis, Explore Factor Analysis (EFA) and Regression Analysis (RA) with primary data collected 400 valid samples from 450 samples in HCM Post, this paper explores and confirms that there are existed six basic factors affecting the employee’s intention to leave the post office in HCM Post including: (i) Incomes; (ii) Working condition; (iii) Pressure of work; (iv) Leadership; (v) Attrating of outsiders; and (vi) Training and Development. Results of the research show strong evidences for policy makers and enterprises for human resourse management. These factors explain 70,6% of the variation in the dependent variable.

Key words: Ho Chi Minh City post office, human resources management, intention to leave work.

NQT08.010_Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên tại Bưu điện Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu