Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đồng bằng sông Hồng

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đồng bằng sông Hồng

Mã: LA08.109 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dânTên tác giả: Nguyễn Ngọc Phú
Số trang: 129

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đồng bằng sông Hồng

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của luận án là làm rõ tác động trực tiếp và gián tiếp của việc thực hiện CSR đến cam kết của NV với tổ chức. Qua đó, nghiên cứu này sẽ luận giải vì sao doanh nghiệp cần thực hiện CSR đối với NV và gợi ý cách thức doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện cam kết của NV với doanh nghiệp ngành xây dựng.

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, luận án sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau đây:

– Tổng quan các công trình nghiên cứu và luận giải các quan điểm về CSR, sự phát triển của CSR, những lợi ích từ CSR nói chung và CSR đối với NV trong doanh nghiệp ngành xây dựng trên thế giới.

– Xác định các khía cạnh và sự cần thiết của hoạt động CSR đối với NV trong DNXD. Qua đó, phân tích tác động trực tiếp và gián tiếp của thực hiện CSR đối với NV đến cam kết của nhân viên với tổ chức trong các DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng.

– Đề xuất các khuyến nghị nhằm giúp các DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng và các bên liên quan trong việc thực hiện CSR đối với NV nhằm cải thiện sự sự CK của NV với tổ chức.

2. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu sinh tập trung vào trả lời các câu hỏi nghiên cứu chính sau đây nhằm giúp cho luận án đạt được các mục tiêu nghiên cứu:

1. Tại sao các doanh nghiệp xây dựng cần thực hiện CSR đối với NV?

2. Tác động của thực hiện CSR đến CK của NV với tổ chức trong các DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng được thể hiện như thế nào?

3. Những hàm ý và khuyến nghị gì được đưa ra cho các DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng và các bên liên quan trong việc thực hiện CSR nhằm cải thiện sự CK của NV với tổ chức?

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ảnh hưởng của việc thực hiện CSR đến sự cam kết của nhân viên trong các DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi nội dung, luận án nghiên cứu tác động trực tiếp và gián tiếp của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên đối với các DNXD. Trong đó:

– Nội dung CSR trong luận án này tập trung vào 5 khía cạnh chính của CSR đối với NV, cụ thể bao gồm: (i) Quan hệ lao động, (ii) Cân bằng công việc và cuộc sống, (iii) Đối thoại trong doanh nghiệp, (iv) Y tế và an toàn, và (v) Đào tạo và phát triển.

– Nội dung sự hấp dẫn của tổ chức bao gồm những thái độ, cảm nhận hoặc thể hiện tích cực đối với tổ chức, cụ thể hơn là xem nơi mình đang làm việc như một thực thể mà mình mong muốn tham gia và gắn bó sự nghiệp lâu dài.

– Cam kết của nhân viên với tổ chức gồm 3 loại cam kết (i) Cam kết tình cảm (CKTC) là sự gắn bó tình cảm và cảm xúc của NV với các mục tiêu của tổ chức và giá trị của tổ chức trong vai trò của một người liên quan đến các mục tiêu và giá trị đó, người lao động sẽ ở lại vì họ có tình cảm với tổ chức; (ii) Cam kết lợi ích (CKLI) là gắn bó dựa vào ý muốn của cá nhân liên quan đến chi phí (hoặc các lợi ích bị mất) liên quan đến việc ngừng làm việc hoặc chuyển nơi làm việc; và (iii) Cam kết đạo đức (CKĐĐ) là cam kết ở lại doanh nghiệp như một trách nhiệm hoặc sự chuyên nghiệp của NV trong công việc.

– NV trong luận án này là những người ký hợp đồng làm việc thường xuyên tại các DNXD (hợp đồng lao động có đóng các loại bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp). Nhóm người lao động cụ thể được chọn khảo sát bao gồm công nhân, kỹ sư và các cán bộ quản lý cấp cơ sở (tổ trưởng, trưởng nhóm, giám sát). Nghiên cứu sinh chọn nhóm lao động này vì mục tiêu nghiên cứu của luận án là kiểm chứng mối quan hệ của CSR đối NV trực tiếp tại các công trường xây dựng và CK của họ với tổ chức. Đây chính cũng chính là nhóm được thụ hưởng nhiều nhất nếu doanh nghiệp xây dựng thực hiện CSR đối với khía cạnh thực hành lao động tại nơi làm việc.

– Các doanh nghiệp xây dựng có nhiều loại hình khác nhau, luận án tập trung nghiên cứu các DN có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng trên địa bàn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Phạm vi không gian: Trong nghiên cứu này, nghiên cứu sinh chọn khảo sát nhân viên tại các DNXD trên địa bàn đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh việc khảo sát các DNXD trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu sinh cũng đã chọn 4 doanh nghiệp xây dựng điển hình để thực hiện phỏng vấn sâu ban lãnh đạo và trưởng bộ phận quản lý nguồn nhân lực để kiểm chứng lại các kết quả từ phân tích định lượng.

Phạm vi thời gian: Nghiên cứu sinh đã lựa chọn các mốc phạm vi thời gian được mô tả cụ thể dưới đây:

– Số liệu thứ cấp: Nghiên cứu sinh thu thập tài liệu từ các báo cáo phân tích của Bộ Xây dựng và các bộ ban ngành khác về tình hình quản lý và sử dụng lao động trong ngành xây dựng trong giai đoạn 2015 – 2022.

– Số liệu sơ cấp được nghiên cứu sinh thu thập từ 2 nguồn chính:

+ Thứ nhất, khảo sát nhân viên từ 300 DNXD ở đồng bằng sông Hồng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019.

+ Thu thập nguồn số liệu qua việc thực hiện phỏng vấn sâu ban lãnh đạo và trưởng bộ phận nhân sự của 4 DNXD lớn trong tháng 04 và tháng 05 năm 2020, bao gồm Công ty cổ phần xây dựng Coteccons, Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần FECON, và Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

– Về thời gian đề xuất các giải pháp: trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 để thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

LA08.109_Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đồng bằng sông Hồng

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết của nhân viên với tổ chức
Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đồng bằng sông Hồng