Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

100.000 VNĐ

Mã: LA13.020 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Quản trị nhân lựcNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Lao động - Xã hộiLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Ngô Thị Hồng Nhung
Số trang: 229

Download Luận án Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao động lực lao động cho điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Xác định được các công cụ Tạo động lực lao động và xây dựng mô hình nghiên cứu về tác động của các công cụ tạo động lực đến động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập.

– Đánh giá thực trạng Tạo động lực lao động của điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội và đánh giá mức độ tác động của các công cụ tạo động lực đến động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập theo mô hình nghiên cứu đã đề xuất.

– Đề xuất, gợi ý chính sách nhằm nhằm nâng cao động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Các tiêu chí nào thường sử dụng để đánh giá động lực lao động?

Những công cụ được dùng để tạo động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội?

Mức độ tác động của từng công cụ đến động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội ?

Có những đề xuất gì nhằm nâng cao động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập?

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Tạo động lực lao động cho Điều dưỡng viên trong các bệnh viện công trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó, luận án cũng tìm hiểu các công cụ tạo động lực lao động và mức độ ảnh hưởng của các công cụ trên đến động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

+ Không gian: Đề tài nghiên cứu tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội.

+ Thời gian: Các số liệu sử dụng trong đề tài được tá giả thu thập trong khoảng thời từ năm 2016– năm 2020.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

5.1. Về mặt học thuật, lý luận

Dựa trên tổng quan các nghiên cứu và cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực lao động của điều dưỡng viên, Luận án đã làm rõ được khái niệm động lực lao động và tạo động lực lao động của điều đưỡng viên, chỉ ra các tiêu chí đánh giá động lực lao động của điều dưỡng viên và các công cụ thường dùng để tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập.

Luận án đã đề xuất được mô hình nghiên cứu về tác động của các công cụ tạo động lực tới động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội. Từ đó xây dựng được bộ công cụ đo lường động lực lao động của điều dưỡng và bộ công cụ đánh giá mức độ tác động của các công cụ tạo động lực lao động tới động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập động trên địa bàn TP Hà Nội

5.2. Về mặt thực tiễn

Thông qua kết quả khảo sát định lượng kết hợp với việc phân tích kết quả khảo sát, Luận án đã đánh giá được:

– Thực trạng động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập động trên địa bàn TP Hà Nội.

– Dựa trên những nghiên cứu của các tác giả đi trước, NCS đã kế thừa, điều chỉnh để xác định 8 công cụ tác động đến động lực lao động của điều dưỡng viên

– Luận án đã đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao động lực lao động của điều dưỡng viên trong bệnh viện công lập động trên địa bàn TP Hà Nội như: hoàn thiện chính sách về tiền lương và thu nhập; hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội thăng tiến cho đội ngũ ĐDV; cải thiện môi trường và điều kiện làm việc; xây dựng văn hóa bệnh viện để đẩy mạnh quan hệ hài hòa giữa các cá nhân trong bệnh viện.

6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được kết cấu thành 5 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về động lực và tạo động lực lao động của điều dưỡng viên

Chương 2: Cơ sở lý luận về động lực và tạo động lực lao động cho Điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Thực trạng động lực lao động của điều dưỡng viên và tác động của công cụ tạo động lực đến động lực lao động cho Điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội

Chương 5: Luận bàn về kết quả nghiên cứu và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao động lực lao động cho Điều dưỡng viên trong các bệnh viện công trên địa bàn TP Hà Nội

LA13.020_Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

tao-dong-luc-lao-dong-cho-dieu-duong-vien-trong-cac-benh-vien-cong-lap-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi
Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên trong các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội