noi-dung-hieu-qua-kinh-doanh-cua-ngan-hang-thuong-mai

Nội dung hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh của ngân hàng và phi phí của ngân hàng được thể hiện trên các khía cạnh trong quá trình hoạt động của NHTM, như: khả năng sinh lời; và an toàn tài chính. 1. Khả năng sinh lời Nếu đứng trên quan điểm tài chính, ngân hàng […]

Các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin

Các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin

Các tác giả trên thế giới đã quan tâm nghiên cứu về mức độ công bố thông tin từ những năm 1960 theo 2 cách tiếp cận khác nhau. Cách thứ nhất tiếp cận chủ yếu dựa trên phiếu khảo sát gồm các câu hỏi xếp hạng mức độ quan trọng của các khoản mục […]

nguyên tắc quản lý thuế

Quản lý thuế là gì? Nguyên tắc quản lý thuế

Quản lý thuế là hoạt động của Nhà nước mà cơ quan thuế là đại diện để tổ chức, xây dựng chiến lược và điều hành hệ thống thuế nhằm động viên nguồn thu từ thuế vào NSNN theo những quy định của pháp luật về thuế và đảm bảo lợi ích hợp pháp của […]

Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là gì? Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ra sao? Luận án tiếp cận khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên định nghĩa của thế giới về “Start-up” do đó các định nghĩa được trích dẫn dưới dây đều xoay quanh nghiên cứu về […]

Lý thuyết các bên có liên quan (stakeholder theory)

Lý thuyết các bên có liên quan (stakeholder theory)

Lý thuyết các bên có liên quan (stakeholder theory) được xây dựng bởi Ian (1983) và về cơ bản là sự tiếp nối của lý thuyết ủy nhiệm. Hill và Jones (1992) đã định nghĩa các bên có liên quan là các cá nhân có ảnh hưởng đến công ty và có thể bị ảnh […]

Phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp

Phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp

Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp, sau đây tác giả trình bày 3 tiêu thức phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp cơ bản: 1. Phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp theo quan hệ sở hữu Căn cứ vào quan hệ sở hữu, nguồn vốn của […]

Vai trò của xuất khẩu thủy sản

Vai trò của xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thủy sản có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, đóng một phần rất quan trọng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP); là đòn bẩy của tăng trưởng kinh tế xã hội và trở thành mũi nhọn của nền kinh tế. Xuất khẩu thủy […]

xuất khẩu thuỷ sản

Khái niệm xuất khẩu thủy sản

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ăngghen đã luận giải một cách khoa học về tính tất yếu của quốc tế hóa kinh tế. Trong lời tựa xuất bản năm 1883 viết cho bản tiếng Đức, C. Mác và Ăngghen đã viết: “Đại công nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới, […]

đội ngũ giảng viên

Khái niệm giảng viên và đội ngũ giảng viên

Giảng viên: là các nhà giáo làm công tác giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học. Giảng viên là chức danh nghề nghiệp của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. Giảng viên là một ngạch viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp giảng […]

tiếp cận năng lực

Khái niệm tiếp cận năng lực

Tiếp cận theo năng lực (Competence Approach) là hướng tiếp cận hiện đại xây dựng mô hình giáo dục/đào tạo theo năng lực thực hiện (Competence based Training). Theo đó, kiến thức, kĩ năng, thái độ tích hợp trong chủ thể đƣợc giáo dục/đào tạo/bồi dƣỡng. Mô hình này rất phù hợp với mục tiêu […]