Cấu trúc tài chính và cấu trúc vốn

Khái niệm về cấu trúc tài chính

Trong hơn 60 năm qua, cấu trúc vốn (capital structure), cấu trúc tài chính (financial structure) và các lý thuyết có liên quan là một trong các chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trên thế giới quan tâm vì đó là quyết định quan trọng của quản trị tài chính ở các […]

hệ thống kiểm soát nội bộ

Lợi ích và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ

Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ: Năm 1929, thuật ngữ KSNB được đề cập lần đầu tiên bởi Cục dự trữ liên ban Hoa Kỳ. Theo đó “KSNB là công cụ để bảo vệ tiền và các tài sản khác đồng thời thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động, đây là […]

hệ thống kiểm soát nội bộ

Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ

Một số quan điểm về hệ thống kiểm soát nội bộ như: Theo từ điển tiếng Việt: “Kiểm soát là một phương tiện nhằm giảm thiểu những yếu tố gây tác động xấu tới một đối tượng nào đó” (từ điển tiếng Việt, 2000, trang 3). Theo quan điểm của liên đoàn kế toán quốc […]

tạo động lực

Giải pháp tạo động lực làm việc của giảng viên các trường đại học

Để tạo động lực làm việc cho giảng viên các trường đại học, cần thực hiện các giải pháp sau: Một là, bên cạnh vấn đề tạo điều kiện phát huy năng lực giảng dạy của giáo viên, Nhà nước cần có chính sách để khích lệ, tạo động lực lao động cho đội ngũ các […]

Khái niệm Văn hóa nhà trường

Khái niệm Văn hóa nhà trường

Nhìn chung, văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người với xã hội. Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa, được tái tạo và phát triển trong […]

Chất lượng báo cáo tài chính

Chất lượng báo cáo tài chính

Trong khu vực công, khi nói đến chất lượng báo cáo tài chính thì phần lớn các nhà nghiên cứu đề cập đến các đặc tính chất lượng của báo cáo tài chính theo quan điểm của IPSASB (2013). Theo đó, các đặc tính chất lượng của BCTC là những thước đo thực sự về […]

Vai trò lãnh đạo

Khái niệm Vai trò lãnh đạo

Khái niệm Vai trò lãnh đạo Vai trò lãnh đạo (leadership) là một khái niệm quen thuộc trong quản trị công và có nhiều quan điểm khác nhau khi mô tả khái niệm này (Crosby và Bryson, 2017). Theo nghĩa rộng, có hai quan điểm về vai trò lãnh đạo trong các tổ chức (Howell […]

Năng lực kế toán

Khái niệm Năng lực kế toán

Khái niệm Năng lực kế toán Ủy ban Giáo dục của IFAC năm 1998 và 2003 xác định năng lực kế toán (accounting competency) được thể hiện thông qua các khả năng của kế toán để thực hiện các nhiệm vụ và vai trò dự kiến của một kế toán chuyên nghiệp, cả người mới […]

Khu vực công

Tổng quan tài chính và kế toán các đơn vị thuộc khu vực công tại Việt Nam

Tổng quan tài chính và kế toán các đơn vị thuộc khu vực công tại Việt Nam Theo Hiến pháp năm 2013, khu vực công được hiểu có phạm vi rất rộng (Quốc hội, 2013), gồm có: Một là các cơ quan nhà nước thực thi quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư […]

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và thị trường xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và thị trường xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là một tiến trình đánh giá và phân loại mức độ tín nhiệm tương ứng với các cấp độ rủi ro khác nhau, mỗi kết quả xếp hạng là một sự phản ánh rõ […]