đội ngũ giảng viên

Khái niệm giảng viên và đội ngũ giảng viên

Giảng viên: là các nhà giáo làm công tác giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học. Giảng viên là chức danh nghề nghiệp của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. Giảng viên là một ngạch viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp giảng […]

tiếp cận năng lực

Khái niệm tiếp cận năng lực

Tiếp cận theo năng lực (Competence Approach) là hướng tiếp cận hiện đại xây dựng mô hình giáo dục/đào tạo theo năng lực thực hiện (Competence based Training). Theo đó, kiến thức, kĩ năng, thái độ tích hợp trong chủ thể đƣợc giáo dục/đào tạo/bồi dƣỡng. Mô hình này rất phù hợp với mục tiêu […]

Đặc điểm của dịch vụ y tế

Đặc điểm của dịch vụ y tế

Thứ nhất, giá trị của dịch vụ y tế đem lại là sức khoẻ con người. Giá trị của dịch vụ y tế đem lại cho con người và xã hội chính là sức khoẻ con người. Sức khoẻ là tài sản vô giá, không gì so sánh được đối với mỗi con người và […]

vai trò nền kinh tế xanh

Vai trò của nền kinh tế xanh

Nền kinh tế xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững: Phát triển bền vững đòi hỏi sự tiến bộ và tăng cường của các yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường nên chuyển đổi sang nền kinh tế xanh có thể là một động lực quan trọng trong quá […]

nền kinh tế xanh

Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế xanh

Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế xanh như sau: Thứ nhất, nền kinh tế xanh là nền kinh tế hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu Để hạn chế những tác động của phát thải khí nhà kính, của biến đổi khí hậu, các […]

hiệu quả đầu tư

Hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp là gì?

Hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp là gì? Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế – xã hội đã đạt được của hoạt động đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả đó trong […]

Đầu tư là gì

Khái niệm về đầu tư – Đầu tư là gì?

Theo Giáo trình Kinh tế Đầu tư (Đại học Kinh tế quốc dân, 2013), đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra […]

Cấu trúc tài chính và cấu trúc vốn

Khái niệm về cấu trúc tài chính

Trong hơn 60 năm qua, cấu trúc vốn (capital structure), cấu trúc tài chính (financial structure) và các lý thuyết có liên quan là một trong các chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trên thế giới quan tâm vì đó là quyết định quan trọng của quản trị tài chính ở các […]

hệ thống kiểm soát nội bộ

Lợi ích và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ

Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ: Năm 1929, thuật ngữ KSNB được đề cập lần đầu tiên bởi Cục dự trữ liên ban Hoa Kỳ. Theo đó “KSNB là công cụ để bảo vệ tiền và các tài sản khác đồng thời thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động, đây là […]

hệ thống kiểm soát nội bộ

Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ

Một số quan điểm về hệ thống kiểm soát nội bộ như: Theo từ điển tiếng Việt: “Kiểm soát là một phương tiện nhằm giảm thiểu những yếu tố gây tác động xấu tới một đối tượng nào đó” (từ điển tiếng Việt, 2000, trang 3). Theo quan điểm của liên đoàn kế toán quốc […]