Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

0 VNĐ

Download Free Nghiên cứu: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại Bắc Ninh
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

0 VNĐ

Download Free Nghiên cứu: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và sự bùng phát của đại dịch Covid- 19 đã tác động tới tất cả các mặt của đời sống kinh tế- xã hội trên thế giới và Việt Nam, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chuyển đổi từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số không còn là sự lựa chọn mà là nhu cầu tất yếu của các ngân hàng. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn đối với các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy nhị phân Binary logistic để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số (digital banking) tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thông qua khảo sát khách hàng trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của các nhân tố thương hiệu của ngân hàng, mối quan hệ với ngân hàng, ảnh hưởng của xã hội, công nghệ và bảo mật đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Trong số các nhân tố này thì nhân tố công nghệ có tác động lớn nhất đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm phát triển ngân hàng số tại Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Ý định sử dụng, dịch vụ ngân hàng số, nhân tố ảnh hưởng

Download Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng điện tử của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Research on factors affecting intention to use digital banking services at branches of commercial banks in Bac Ninh Province

Abstract : The fourth industrial revolution (Industry 4.0) and the outbreak of the Covid-19 pandemic have impacted all aspects of socio-economic life in the world and in Vietnam, including the financial and banking sector. Making the transition from traditional banking to digital banking is no longer a choice but an inevitable need of banks. This is both an opportunity but also a great challenge for banks in Vietnam today. Using Binary logistic regression model, the article shows the factors affecting the intention to use digital banking services at commercial bank branches in Bac Ninh province through customer survey during the period from September 2021 to December 2021. The results shown that the positive impact of the bank’s brand factors, the relationship with the bank, the influence of society, technology and security on the intention to use digital banking services. Among these factors, technology has the greatest impact on the intention to use digital banking services. Thereby, this study assessing the factors affecting customers’ intention to use digital banking services, giving implications and discussing to develop digital banking in Vietnam in the future.

Keywords: Intention to use, digital banking services, influencing factors.

NTCNH02.003_Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

,