Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính – Ngân hàng: Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá

Mã: LA02.341 Danh mục: , Từ khóa: , Tên tác giả: Trịnh Thị Thuỷ
Số trang: 270

Download Luận án Tài chính – Ngân hàng: Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu luận án là đề xuất các quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính thúc đẩy PTDL bền vững tỉnh Thanh Hóa có luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn, có tính khả thi cao.

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án là: Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đề tài đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, hệ thống hóa, làm rõ và bổ sung một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch, phát triển du lịch bền vững và giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững. Tổng kết kinh nghiệm về sử dụng giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững của một số địa phương ở Việt Nam, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa.

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 – 2020, cụ thể là đánh giá việc sử dụng các giải pháp chi NSNN, thuế và tín dụng Nhà nước đối với các yếu tố chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở nhằm thúc đẩy PTDL bền vững, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Thứ ba, xây dựng các quan điểm, đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan, hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững.

Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nội dung nghiên cứu: Vấn đề sử dụng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững khá đa dạng, phức tạp với nhiều nguồn hỗ trợ, cách thức khác nhau. Do vậy, NCS chỉ tập trung nghiên cứu các giải pháp tài chính có tác động mạnh mẽ và trực tiếp nhất, đó là giải pháp tài chính từ phía Nhà nước cho hoạt động du lịch. Các chủ thể khác tuy có hỗ trợ nhưng sự hỗ trợ này không nhiều, không tác động lớn đến PTDL bền vững nên luận án không đề cập đến. Và vì PTDL bền vững cũng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố khách quan bên ngoài và yếu tố chủ quan bên trong có ý nghĩa định hướng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy PTDL bền vững của địa phương như (CSHT, NNL, hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, SPDL…). Do vậy, luận án tập trung nghiên cứu các giải pháp tài chính từ phía Nhà nước là chi NSNN, thuế và tín dụng Nhà nước đối với các yếu tố chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở thúc đẩy PTDL bền vững, gồm: (i) Giải pháp tài chính đối với CSHT du lịch; (ii) Giải pháp tài chính đối với đào tạo NNL du lịch; (iii) Giải pháp tài chính đối với tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; (iv) Giải pháp tài chính đối với SPDL.

Phạm vi không gian và thời gian: Luận án nghiên cứu tại tỉnh Thanh Hóa, thực trạng các giải pháp tài chính từ Nhà nước đối với các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở cho PTDL bền vững được nghiên cứu trong giai đoạn 2014 – 2020 và các mục tiêu, quan điểm, định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững tỉnh Thanh Hóa áp dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học được sử dụng nghiên cứu luận án là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như thống kê, so sánh phân tích, phương pháp qui nạp, diễn dịch, phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, tham khảo ý kiến các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến đề tài của luận án để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp thống kê: phương pháp thống kê được sử dụng để xử lý các số liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau: Tổng cục thống kê Việt Nam, Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hoá… Ngoài ra, số liệu còn được thu thập trên các phương tiện thông tin đại chúng như các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, internet… Các nguồn số liệu này được dùng để hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính đối với PTDL bền vững và dùng để phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững tỉnh Thanh Hóa.

– Phương pháp so sánh: phương pháp so sánh được tác giả sử dụng để so sánh số liệu du lịch ở thời kỳ sau so với thời kỳ trước, các giải pháp tài chính thúc đẩy PTDL bền vững ở tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng thời gian qua, NCS đã nghiên cứu, so sánh, đối chiếu qua từng năm, từng giai đoạn phát triển.

– Phương pháp phân tích tài liệu: Các tài liệu có liên quan đến luận án đã được tác giả thu thập, nghiên cứu, tham khảo và từ đó kế thừa các thành quả; đồng thời bổ sung các khoảng trống trong nghiên cứu các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững tại tỉnh Thanh Hóa.

– Phương pháp qui nạp, diễn dịch: dựa trên những số liệu thực tế thu thập được, tác giả tiến hành phân tích thực trạng sử dụng giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa theo một số tiêu chí cơ bản, đồng thời phân tích tác động của các giải pháp tài chính tới phát triển du lịch bền vững Thanh Hóa để rút ra nhận xét về kết quả thực hiện. Bên cạnh đó tìm ra những hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại. Trên cơ sở những kết luận được rút ra từ phương pháp qui nạp, tác giả đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp nhằm thúc đẩy PTDL bền vững tỉnh Thanh Hóa. Các giải pháp tài chính đưa ra lại được sử dụng phương pháp diễn dịch để phân tích, diễn giải.

– Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: Tác giả thực hiện phát phiếu khảo sát, điều tra về thực trạng giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá. Theo Yamane Taro (1967), trong trường hợp không biết quy mô tổng thể, chúng ta sẽ sử dụng công thức sau để xác định mẫu nghiên cứu:

(Trong đó: n: kích thước mẫu cần xác định; z: giá trị tra bảng phân phối z dựa vào độ tin cậy thường được sử dụng là 95% tương ứng với z=1,96; p: tỷ lệ ước lượng cỡ mẫu n thành công, thường chọn p = 0,5 để tích số p(1-p) là lớn nhất; e: sai số cho phép, mức phổ biến là +0,05).

Như vậy, đối tượng khảo sát ở đây là doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và các làng nghề du lịch (gọi chung là cơ sở kinh doanh du lịch). Nhà đầu tư ở đây có thể ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hoặc có thể ở ngoài địa bàn tỉnh Thanh Hoá muốn đầu tư vào du lịch Thanh Hoá. Do vậy, đây là tổng thể không xác định được quy mô mẫu là bao nhiêu. Cỡ mẫu tối thiểu cần có của nghiên cứu sẽ được xác định theo công thức trên là:

Tác giả chọn 438 > 384,16 phiếu điều tra đến các đối tượng là chủ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà đầu tư và thu về 422 phiếu điều tra đảm bảo độ tin cậy cao.

6. Những đóng góp mới của luận án

Về mặt lý luận:

Một là, luận án đã bổ sung, làm rõ các vấn đề lý luận về PTDL bền vững trên các khía cạnh: Khái niệm PTDL bền vững; vai trò; các tiêu chí đánh giá PTDL bền vững và các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở nhằm thúc đẩy PTDL bền vững.

Hai là, luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện khái niệm và cơ chế tác động của các giải pháp tài chính từ phía Nhà nước thúc đẩy PTDL bền vững, nhấn mạnh đến giải pháp chi NSNN, thuế và tín dụng Nhà nước đối với các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi và cơ sở nhằm thúc đẩy PTDL bền vững như: giải pháp tài chính đối với CSHT du lịch; đào tạo NNL du lịch; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và phát triển SPDL.

Ba là, luận án đã xây dựng các tiêu chí đánh giá tác động tổng hợp của giải pháp tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Về mặt thực tiễn:

Một là, luận án đã tổng kết kinh nghiệm về giải pháp tài chính PTDL bền vững ở một số địa phương có những thành công trong việc sử dụng các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững và có nét tương đồng về tài nguyên du lịch và khí hậu so với tỉnh Thanh Hóa. Từ đó rút ra kinh nghiệm có thể tham khảo, vận dụng cho tỉnh Thanh Hóa.

Hai là, luận án đã phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội có ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá; phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2014 – 2020.

Ba là, luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 – 2020, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó.

Bốn là, luận án đã đi sâu nghiên cứu đề xuất hoàn thiện giải pháp tài chính đối với 4 yếu tố chủ yếu tạo điều kiện và cơ sở thúc đẩy PTDL bền vững và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu cung cấp thông tin có giá trị cho việc hoạch định và thực thi các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy PTDL bền vững đối với tỉnh Thanh hóa nói riêng và các địa phương khác trong nước nói chung.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu khoa học của tác giả đã được công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có kết cấu 3 chương:

Chương 1. Lý luận cơ bản và kinh nghiệm của một số địa phương về giải pháp tài chính phát triển du lịch bền vững.

Chương 2. Thực trạng các giải pháp tài chính phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa.

Chương 3. Hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hóa.

LA02.341_Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá

Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá
Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tỉnh Thanh Hoá