Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các Bệnh viện Quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103)

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh tế chính trị: Quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các Bệnh viện Quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103)

LA07.063_Quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các Bệnh viện Quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103)
Quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các Bệnh viện Quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103)

100.000 VNĐ

Download Luận án Kinh tế chính trị: Quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các Bệnh viện Quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103)

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu

Làm rõ lý luận về quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y; trên cơ sở đó luận án phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y thông qua thực tiễn ở Bệnh viện Quân y 103 và từ đó đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án xác định những nhiệm vụ cần thực hiện:

Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan tới đề tài của luận án để xác định những nội dung mà các đề tài khác đã nghiên cứu và có thể kế thừa, khẳng định những khoảng trống luận án cần nghiên cứu tiếp.

Thứ hai, làm rõ một số khái niệm liên quan tới đề tài; luận giải quan niệm, đặc điểm, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y.

Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng của quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y (qua thực tế Bệnh viện Quân y 103) kể từ khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (13/2/2018 đến nay) về việc tự chủ tài chính. Chỉ ra những kết quả, hạn chế về quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính, tìm ra được những nguyên nhân của những kết quả, hạn chế đó để có cơ sở đưa ra những giải pháp phù hợp;

Thứ tư, đề xuất các giải pháp chủ yếu góp phần đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y.

Xem thêm: Giải pháp thực hiện tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

3. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính; các mối quan hệ lợi ích cơ bản trong cung cấp và sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh khi các bệnh viện quân y thực hiện tự chủ tài chính.

3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Nghiên cứu trọng tâm của luận án là quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y (qua thực tế Bệnh viện Quân y 103). Tuy nhiên: thứ nhất, luận án không nghiên cứu tất cả các khâu của quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ ở bệnh viện quân y mà chỉ tập trung vào khâu cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; thứ hai, luận án không nghiên cứu tất cả các chủ thể, mà chỉ nghiên cứu bốn chủ thể có vai trò quan trọng nhất trong cung cấp và sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh khi các bệnh viện quân y thực hiện tự chủ tài chính. Cụ thể, bốn chủ thể đó gồm: Cơ quan quản lý nhà nước các bệnh viện quân y, Bệnh viện quân y, Thầy thuốc quân y, Bệnh nhân. Từ các chủ thể đó, hình thành các mối quan hệ lợi ích sau: (1) Mối quan hệ lợi ích giữa chủ thể Nhà nước với các bệnh viện quân y; (2) Mối quan hệ lợi ích giữa các bệnh viện quân y với thầy thuốc trong bệnh viện; (3) Mối quan hệ lợi ích giữa các thầy thuốc quân y với bệnh nhân. Ngoài ra, một số chủ thể khác có liên quan tới quá trình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh ở các bệnh viện quân y như: những người làm công tác hành chính, nhà đầu tư liên kết, cung cấp dược, cung cấp vật tư tiêu hao,… luận án có đề cập tới nhưng không phân tích, để tập trung phân tích ba mối quan hệ lợi ích cơ bản nhất trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y.

Về thời gian: Luận án nghiên cứu quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, bởi lẽ đây là thời điểm các bệnh viện quân y có quyết định chính thức của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc được phép tự chủ tài chính (có xem xét tới những biểu hiện trước đó liên quan tới tự chủ tài chính). Luận án không nghiên cứu năm 2021 vì số liệu tự chủ tài chính của các bệnh viện quân y trong năm 2021 không phản ánh chính xác quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trong đó, do các bệnh viện quân y và đội ngũ thầy thuốc tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước theo lệnh điều động của Bộ Quốc phòng.

Về không gian: Luận án nghiên cứu quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103) là chủ yếu.

LA07.063_Quan hệ lợi ích trong thực hiện tự chủ tài chính ở các Bệnh viện Quân y (Qua thực tế Bệnh viện Quân y 103)

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản