Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mã: LA02.335 Danh mục: , Thẻ: , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhTên tác giả: Nguyễn Phú Hà
Số trang: 246

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm đề xuất các kiến nghị cho nhà đầu tư, ngân hàng niêm yết nhằm hài hòa lợi ích của nhà phát hành và nhà đầu tư, đồng thời rút ra hàm ý cho cơ quan quản lí nhằm phát triển ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:

Thứ nhất, xây dựng cơ sở lý luận về nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán theo định hướng bám sát các nhân tố thuộc về môi trường kinh tế vĩ mô, nhân tố thuộc về ngân hàng thương mại cổ phần và các nhân tố thị trường.

Thứ hai, đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến biến động giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ ba, đề xuất các kiến nghị hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện rõ hơn về các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời kiến nghị với các ngân hàng niêm yết nhằm hài hòa lợi ích của nhà phát hành và cổ đông, nêu hàm ý rút ra cho các cơ quan quản lí Nhà nước nhằm duy trì sự tăng trưởng ổn định của thị trường cổ phiếu Việt Nam.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận án đặt ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:

Một là, những nhân tố nào tác động đến biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

Thứ hai, mức độ tác động của các nhân tố đến biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Thứ ba, cần có những kiến nghị nào cho nhà đầu tư để giúp họ nhận diện rõ hơn biến động giá cổ phiếu ngân hàng, cần kiến nghị cho nhà phát hành như thế nào để bảo vệ lợi ích cho cổ đông và hỗ trợ cơ quan quản lí trong việc duy trì sự phát triển ổn định của thị trường cổ phiếu Việt Nam?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án có giới hạn về mặt nội dung, thời gian và không gian nghiên cứu như sau:

Về nội dung: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các nhân tố tác động đến biến động giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì có một số cách yết giá cổ phiếu niêm yết theo thời gian giao dịch thực tế trên Sở giao dịch chứng khoán nên nghiên cứu sinh lựa chọn giá đóng cửa điều chỉnh của các cổ phiếu phổ thông của ngân hàng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thực tiễn cho thấy nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết có phạm vi rộng và phức tạp, vì vậy luận án chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng tác động của 03 nhóm nhân tố, bao gồm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế vĩ mô, nhân tố phản ánh đặc trưng hoạt động kinh doanh ngân hàng, nhân tố thuộc về thị trường. Dữ liệu liên quan đến các nhân tố này phải có thể thống kê và lượng hóa được trong quá trình phân tích.

Chủ thể nghiên cứu bao gồm nhà đầu tư, nhà phát hành là ngân hàng niêm yết và các cơ quan quản lí. Phần khuyến nghị hướng tới các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức phát hành là ngân hàng niêm yết và hàm ý rút ra cho cơ quan quản lí Nhà nước.

Về thời gian: Số liệu chạy mô hình hồi quy tập trung trong giai đoạn từ quý 1/2009 đến quý 4/2020 vì một số lí do. Thứ nhất, trước năm 2009 chỉ có 02 mã cổ phiếu ngân hàng niêm yết là ACB và STB nên số liệu quá ít. Thứ hai, thị trường tài chính Việt Nam có nhiều đổi thay từ sau năm 2009 với sự có mặt của ngày càng nhiều các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán, ngành ngân hàng trải qua thời kì tái cơ cấu theo Đề án 254 và thực hiện lộ trình tăng vốn theo chủ trương hội nhập quốc tế. Đây cũng là giai đoạn thế giới có nhiều biến đổi từ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng dịch bệnh SARS-CoV- 2 sang tình trạng bình thường mới và căng thẳng chính trị tại Châu Âu, Bắc Mỹ.

Về không gian: Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có tổng số 17 ngân hàng niêm yết tại HOSE và 02 ngân hàng niêm yết tại HNX. Tuy nhiên, trong số này có 03 ngân hàng niêm yết từ Q4.2020, 02 ngân hàng niêm yết từ Q1.2021 và 01 ngân hàng niêm yết từ Q3.2021 nên không đáp ứng được số liệu thống kê do thời gian niêm yết quá ngắn. Chính vì vậy, mẫu lựa chọn nghiên cứu tập trung vào 13 ngân hàng niêm yết có đủ điều kiện về dữ liệu thống kê bao gồm: NHTM cổ phần Á Châu; NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam; NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; NHTM cổ phần Công thương Việt Nam; NHTM cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam; NHTM cổ phần Quân đội; NHTM cổ phần Sài gòn Thương tín; NHTM cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; NHTM cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh; NHTM cổ phần Sài Gòn-Hà nội; NHTM cổ phần Quốc Dân; NHTM cổ phần Kỹ thương Việt Nam và NHTM cổ phần Tiên phong.

5. Những đóng góp mới của luận án

5.1. Về mặt lí luận

Đến nay, nghiên cứu chuyên sâu về các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu có nhiều trên thế giới và Việt Nam xét cả về quy mô và thời gian nghiên cứu, tuy nhiên trong khoa học vẫn cần thiết những luận án tiến sĩ phân tích sâu về các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính vì vây, luận án đã hệ thống hóa các lí luận cơ bản về cổ phiếu nói chung và từ đó làm rõ các nội dung về CPNH gắn với bối cảnh thị trường và đặc thù kinh doanh của ngành ngân hàng, đi sâu luận giải các nhóm nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết thông qua phân tích, tổng hợp các mô hình lý thuyết hình thành giá cả như quy luật cung-cầu, mô hình ước định giá cổ phiếu truyền thống và hiện đại, từ đó xây dựng hệ thống các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với cách tiếp cận mô hình kinh tế lượng đã được sử dụng ở trong nước và quốc tế liên quan đến lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến giá/biến động giá cổ phiếu cũng như công cụ thống kê để lựa chọn biến phù hợp, luận án đề xuất và sử dụng mô hình kinh tế lượng ngoài các biến đại diện chung cho môi trường kinh tế vĩ mô, các nhân tố thị trường, các nhân tố phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh còn có biến đại diện cho đặc trưng hoạt động kinh doanh ngân hàng như Nợ xấu (NPL), Nợ phải trả (DebtC) với hai cấu phần chính là Tiền gửi khách hàng, Vốn vay và Vốn chủ sở hữu (EquityC) lên biến động giá CPNH.

5.2. Về mặt thực tiễn

Kết quả nghiên cứu rút ra từ thực trạng các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư, nhà phát hành và cơ quan quản lí Nhà nước để có thêm bằng chứng về tác động trong dài hạn của hệ thống các nhân tố nằm trong môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng, các nhân tố kĩ thuật thị trường đến giá cổ phiếu các ngân hàng niêm yết. Đây chính là những khía cạnh thực tiễn góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường cổ phiếu Việt Nam.

6. Kết cấu luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án kết cấu gồm 04 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Chương 3: Thực trạng các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chương 4: Khuyến nghị rút ra từ nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

LA02.335_Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

LA02.335_Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam