Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

100.000 VNĐ

Download Luận án Luật học: Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

Mã: LA31.070 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Luật, Luật kinh tếNăm: 2023Nơi xuất bản: Học viện Khoa học xã hộiLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Đặng Quang Dũng
Số trang: 186

Download Luận án Luật kinh tế: Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tranh tụng trong TTDS. Từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam hiện nay.

22.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án có những nhiệm vụ cụ thể sau:

– Nghiên cứu làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tranh tụng trong TTDS.

– Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc quy định tranh tụng trong tố tụng dân sự.

– Nghiên cứu các yếu tố đảm bảo thực hiện tranh tụng trong tố tụng dân sự và nội dung cơ bản của pháp luật về tranh tụng trong tố tụng dân sự.

– Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam hiện nay.

Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án gồm:

– Các quan điểm khoa học đã được các tác giả, cá nhân và các tổ chức công bố trong các nghiên cứu có liên quan đến tranh tụng trong TTDS.

– Hệ thống các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tranh tụng trong TTDS.

– Thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam, các vụ án giải quyết thực tế về tranh tụng trong TTDS.

– Thực tiễn thực hiện pháp luật về tranh tụng trong TTDS.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Tranh tụng trong TTDS là vấn đề lớn được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau và có nhiều nội dung khác nhau. Phạm vi nghiên cứu thực hiện trên toàn quốc, tập trung từ khi thi hành BLTTDS năm 2015. Trong phạm vi luận án này, tác giả tập trung nghiên cứu những nội dung sau:

– Luận án tập trung nghiên cứu tranh tụng với tư cách là nguyên tắc, là quá trình trong quá trình giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm tại Tòa án. Còn tranh tụng trong quá trình giải quyết VADS theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thủ tục rút gọn và thủ tục giải quyết việc dân sự sẽ được nghiên cứu ở công trình tiếp theo.

– Trong khái niệm tranh tụng trong TTDS, luận án nghiên cứu tranh tụng dưới góc độ là một “nguyên tắc”, “quá trình tố tụng” nhằm hướng tới công lý. Luận án cũng nghiên cứu tranh tụng dưới góc độ là là một mô hình được ghi nhận trong pháp luật để giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

– Luận án tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam. Đồng thời, để phục vụ cho việc so sánh, đối chiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn thi hành pháp luật về tranh tụng trong TTDS, luận án tìm hiểu các mô hình, quy định của pháp luật nước ngoài và các văn bản pháp luật trước đây của Việt Nam có liên quan để đánh giá lịch sử, so sánh, tìm ra những điểm tiến bộ.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, phương pháp biện chứng duy vật về mối quan hệ giữa các hiện tượng, sự vật, giữa con người với xã hội, đồng thời dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và bảo đảm quyền con người. Bên cạnh đó, luận án đã sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản khác sau đây:

– Phương pháp tổng hợp: Phương pháp tổng hợp được sử dụng chủ yếu trong luận án từ chương 2 đến chương 4. Qua việc thu thập các tài liệu, tổng hợp các ý kiến khác nhau để giải quyết các vấn đề về mặt lý luận nhằm nhận diện bản chất của tranh tụng trong TTDS và đưa ra cấu trúc pháp luật về tranh tụng trong TTDS. Chương 3 của luận án sử dụng phương pháp tổng hợp để cung cấp bức tranh toàn diện, đa chiều về thực tiễn thực hiện pháp luật về tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam hiện nay.

– Phương pháp phân tích: Phương pháp này dùng để phân tích, giải thích và hệ thống hóa các quy định cụ thể của các hệ thống pháp luật được nghiên cứu.

Mục đích của việc sử dụng phương pháp này là cung cấp một cái nhìn toàn diện, đầy đủ về các quy định liên quan đến tranh tụng trong TTDS.

– Phương pháp so sánh: Phương pháp này được dùng để xác định những điểm giống nhau và khác nhau của các quy định trong các hệ thống pháp luật được nghiên cứu liên quan đến tranh tụng trong TTDS giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế và giữa các quy định pháp luật Việt Nam với nhau. Qua đó, thấy được sự tương đồng, khác biệt của Việt Nam và quốc tế làm luận cứ xác thực cho việc đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập của pháp luật hiện nay quy định về tranh tụng trong TTDS.

– Phương pháp nghiên cứu phân tích tình huống thực tiễn: Một số các tình huống, vụ việc thực tiễn liên quan đến tranh tụng trong TTDS sẽ được lựa chọn để phân tích. Việc phân tích các tình huống nhằm tìm hiểu và đánh giá việc áp dụng các quy định liên quan trên thực tiễn, tìm ra những điểm chưa đầy đủ, những điểm còn bất hợp lý trong các quy định của pháp luật. Ðồng thời việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống thực tiễn sẽ bổ trợ cho những lý lẽ, luận giải và kiến nghị mà nghiên cứu đưa ra.

– Phương pháp diễn giải, quy nạp: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong chương 4 của luận án để đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về tranh tụng trong TTDS ở nước ta hiện nay.

– Phương pháp biện chứng lịch sử: Phương pháp này được sử dụng nhằm nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề của luận án mà đã được đề cập, nghiên cứu, hình thành trong lịch sử từ trước đến nay.

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

Ngoài việc kế thừa một số vấn đề liên quan đến luận án của các công trình khoa học đã công bố, luận án có những đóng góp mới về các nội dung sau:

– Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề lý luận liên quan đến tranh tụng trong TTDS, luận án đã phân tích làm sáng tỏ khái niệm tranh tụng trong TTDS, cơ sở khoa học của việc quy định tranh tụng trong TTDS, các yếu tố đảm bảo thực hiện tranh tụng trong tố tụng dân sự và nội dung cơ bản của pháp luật về tranh tụng trong TTDS.

– Luận án là công trình nghiên cứu công phu thực tiễn thực hiện pháp luật về tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, luận án đã phát hiện và chỉ ra: Những khiếm khuyết, hạn chế của pháp luật về dân sự, pháp luật về kinh tế ; các văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời luận án cũng chỉ ra những khiếm khuyết, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật về thực hiện tranh tụng trong TTDS.

– Luận án là công trình nghiên cứu một cách hệ thống các định hướng và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật, áp dụng pháp luật về thực hiện tranh tụng trong TTDS ở Việt Nam hiện nay.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

– Về mặt lý luận, luận án đưa ra góc nhìn đa chiều, toàn diện về tranh tụng trong tố tụng dân sự; xây dựng khung lý thuyết cơ bản về tranh tụng trong TTDS; cung cấp những luận cứ khoa học cơ bản cho việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật về thực hiện tranh tụng trong TTDS.

– Về mặt thực tiễn, luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy trong khoa học Luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Kinh tế, thủ tục giải quyết phá sản,… cũng như các cơ quan áp dụng pháp luật có liên quan đến tranh tụng trong tố tụng dân sự.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án được chia thành 4 chương:

– Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

– Chương 2: Những vấn đề lý luận về tranh tụng trong tố tụng dân sự

– Chương 3: Thực trạng pháp luật về tranh tụng trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam hiện nay

– Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

LA31.070_Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay

Chuyên Ngành

,

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

LA31.070_Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay
Tranh tụng trong tố tụng dân sự ở Việt Nam hiện nay