Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Danh mục: Từ khóa: , Tên tác giả: Trần Thị Kim Liên
Số trang: 253

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Mục tiêu, câu hỏi và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1.1. Mục tiêu tổng quát

Luận án đi đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng xanh, xem xét các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ NHX tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ NHX tại Ngân hàng BIDV đáp ứng quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

(i) Làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng xanh của NHTM (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ NHX của BIDV

(iii) Khảo sát kiểm chứng để có cở sở khách quan đánh giá, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển dịch vụ NHX của BIDV

(iv) Phân tích và đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHX của BIDV

(v) Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị có tính khả thi, có cơ sở khoa học phát triển dịch vụ NHX tại Ngân hàng BIDV

2.2. Câu hỏi nghiên cứu

1. Dịch vụ NHX được phát triển trên những khía cạnh nào?

2. Các chỉ tiêu nào đo lường sự phát triển dịch vụ NHX?

3. Việc phát triển dịchvụ NHX của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đạt được những kết quả nào?

4. Những hạn chế nào trong việc phát triển dịch vụ NHX tại BIDV và nguyên nhân của các hạn chế đó là gì?

5. Sự phát triển dịch vụ NHX tại Ngân hàng BIDV chịu tác động bởi các nhân tố nào và mức độ tác động của các nhân tố ra sao?

6. Để phát triển dịch vụ NHX tại BIDV cần có giải pháp nào?

2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm nhằm đạt được mục tiêu và trả lời các câu hỏi nghiên cứu, các nhiệm vụ cụ thể đã được xác định như sau:

– Hệ thống hóa và bổ sung lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng xanh của NHTM.

– Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng xanh của BIDV. Đồng thời, tiến hành khảo sát để thấy được hai vấn đề, bao gồm: (i) mức độ hiểu biết của các nhà quản lý ngân hàng BIDV về các vấn đề liên quan đến NHX, dịch vụ NHX; (ii) sự hiểu biết của khách hàng về dịch vụ NHX cũng như nhu cầu và thực trạng sử dụng dịch vụ NHX của họ.

– Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHX tại BIDV, kết quả khảo sát để tìm ra những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế của ngân hàng BIDV trong việc phát triển dịch vụ NHX và nguyên nhân của các hạn chế đó.

– Phân tích và đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHX tại Ngân hàng BIDV.

– Đề xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ NHX của Ngân hàng BIDV.

LA02.343_Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN
Phát triển dịch vụ ngân hàng xanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam