Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam

2. Mc tiêu nghiên cứu

Mc tiêu chung là nghiên cứu nh hưởng ca chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng ca bệnh nhân ti các bệnh viện công ở Việt Nam.

Để thực hiện được mc tiêu nghiên cứu đó, luận án hướng đến các mc tiêu cthể sau:

Đánh giá cm nhận ca người bệnh (khách hàng) về chất lượng dch vy tế đang cung cấp ti các bệnh viện công tuyến Trung ương ở Việt Nam; Sự khác biệt trong cm nhận ca người bệnh về chất lượng dch vy tế ti 2 nhóm bệnh viện công tuyến Trung ương là nhóm bệnh viện tự chtoàn bộ (tự đảm bo toàn bộ) và nhóm bệnh viện tự chmột phần (tự đảm bo một phần).

– Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng ca bệnh nhân về dch vy tế ti các bệnh viện công tuyến Trung ương ở Việt Nam dựa trên cm nhận ca bệnh nhân. Đồng thời, đo lường mức độ ảnh hưởng ca biến điều tiết “Viện phí” đến mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phthuộc.

– Phân tích sự khác biệt về mức độ hài lòng ca bệnh nhân về dch vy tế ti các bệnh viện công tuyến Trung ương tự chtoàn bộ (tự bo đảm toàn bộ) và các bệnh viện công tuyến Trung ương tự chmột phần (tự đảm bo một phần) ở Việt Nam.

– Phân tích sự khác biệt về sự hài lòng ca bệnh nhân về dch vy tế giữa các nhóm nhân khẩu hc.

Download Luận Văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu (ThS08.057)

3. Đối tượng và phm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng ca các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng ca bệnh nhân về dch vy tế ti các bệnh viện công ở Việt Nam.

3.2. Phm vi nghiên cứu

– Về không gian: hiện nay bệnh viện công ở Việt Nam được chia thành 3 cấp: cấp Trung ương (38 bệnh viện), cấp tnh (419 bệnh viện), cấp huyện (684 bệnh viện); trong phm vi luận án này, tác gigiới hn nghiên cứu các bệnh viện công tuyến Trung ương. Sở dtác gichgiới hn phm vi nghiên cứu ti các bệnh viện công tuyến Trung ương vì số lượng bệnh viện công ở Việt Nam tính đến 31/12/2020 tổng cộng là 1.141 bệnh viện, nhng do hn chế về tài chính, về thời gian và do nh hưởng ca dch bệnh Covid-19 nên tác gikhó có thể thực hiện kho sát trên phm vi diện rộng tất ccác bệnh viện tuyến tnh và huyện được. Do đó, với cương vlà một công chức đang làm việc ti một trong những bệnh viện công tuyến Trung ương, tác gixin được giới hn phm vi nghiên cứu ca luận án ti các bệnh viện công tuyến Trung ương.

Mặt khác, cn cứ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 ca Chính phquy định quyền tự ch, tự chu trách nhiệm về thực hiện nhiệm v, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vsự nghiệp công lập và cn cứ theo Quyết định số 589/QĐ-BYT ngày 23/01/2018 ca Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao quyền tự ch, tự chu trách nhiệm về tài chính; theo đó mức độ tự chca các bệnh viện công tuyến Trung ương ở Việt Nam được phân thành 3 nhóm: nhóm 1 là các bệnh viện công tự chtoàn bộ về chi thường xuyên (tự bo đảm toàn bộ về chi thường xuyên) và nhóm 2 là các bệnh viện công tự chmột phần về chi thường xuyên (tự đảm bo một phần về chi thường xuyên) và nhóm 3 là các bệnh viện công nhà nước đảm bo toàn bộ chi phí hot động (Danh sách 3 nhóm bệnh viện công tuyến Trung ương ở Việt Nam: Phlc số 03). Tuy nhiên, số lượng bệnh viện công tuyến Trung ương mà nhà nước đảm bo toàn bộ quá ít (chcó 01 bệnh viện là bệnh viện tâm thần Trung ương 1) không đủ quy mô mẫu để kho sát chy dữ liệu do đó trong phm vi luận án này, tác gichgiới hn nghiên cứu 37 bệnh viên công tuyến Trung ương chia làm 02 nhóm gồm: nhóm 1 (25 bệnh viện công đã tự chtoàn bộ về chi thường xuyên) và nhóm 2 (12 bệnh viện công đã tự chmột phần về chi thường xuyên).

– Về thời gian: số liệu thứ cấp được thu thập trong 3 nm 2018-2020, số liệu scấp thu thập từ tháng 06/2020 đến tháng 06/2021 và gii pháp đề xuất đến nm 2025.

LA08.108_Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện công ở Việt Nam