Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam

0 VNĐ

Download Luận án Tài chính Ngân hàng: Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Mã: LA02.349 Danh mục: , , Thẻ: , , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2023Nơi xuất bản: Học viện Tài chínhTên tác giả: Nguyễn Thanh Huệ
Số trang:

Download Luận án Tài chính Ngân hàng: Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam (TT)

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học, có tính khả thi nhằm hoàn thiện Quản lý tài chính tại KTNN Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu các vấn đề lý luận về Quản lý tài chính tại Cơ quan nhà nước, từ đó đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp với đơn vị được nghiên cứu thực tiễn là Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi về nội dung: Quản lý tài chính tại KTNN về quản lý nguồn thu tài chính, quản lý chi thường xuyên, quản lý việc trích lập và sử dụng các quỹ của KTNN theo quy trình quản lý tài chính gồm các nội dung: lập kế hoạch tài chính, thực hiện kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài chính nội bộ.

– Phạm vi về không gian: Nghiên cứu việc Quản lý tài chính tại KTNN, trong đó tập trung vào Văn phòng KTNN (đơn vị dự toán cấp I) và KTNN khu vực (các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước).

– Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu thực trạng Quản lý tài chính tại KTNN trong giai đoạn 2017 đến 2022 kể từ khi Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực. Các giải pháp đề xuất áp dụng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu dựa trên quan điểm lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mác Lênin.

Các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể sử dụng bao gồm: Tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, gửi phiếu khảo sát ý kiến.

5. Kết cấu luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính luận án được kết cấu thành 03 chương như sau:

Chương 1: Lý luận và kinh nghiệm về quản lý tài chính tại cơ quan nhà nước

Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Chương 3: Hoàn thiện quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam

LA02.349_Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

LA02.349_Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam