Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Phú Yên

100.000 VNĐ

Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Phú Yên
Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Phú Yên

100.000 VNĐ

Mã: LA07.066 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Kinh tế chính trịNăm: 2022Định dạng file: pdfNơi xuất bản: Học viện Khoa học xã hộiLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Võ Xuân Hội
Số trang: 193

Download Luận án Kinh tế chính trị: Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Phú Yên

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Mục đích nghiên cứu của luận án: Trên cơ sở phân tích vấn đề PPTN trong quá trình TTKT ở tỉnh Phú Yên, luận án hướng đến việc phát hiện những khía cạnh bất cập cần giải quyết cũng như đề xuất các giải pháp nhằm xử lý hài hòa mối quan hệ giữa TTKT và PPTN theo quan điểm tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở Phú Yên

trong những năm tới.

Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án:

Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề PPTN trong TTKT, mối quan hệ giữa PPTN và TTKT;

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng PPTN trong TTKT tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2008-2020, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế;

Ba là, đưa ra những quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm thực hiện PPTN trong TTKT ở tỉnh Phú Yên đúng đắn, công bằng và hợp lý hơn trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Đối tượng nghiên cứu của luận án:

Vấn đề Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Phú Yên.

Phạm vi nghiên cứu của luận án:

– Nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng Phân phối thu nhập trong mối quan hệ với TTKT tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2008-2020, phân tích, đánh giá quá trình Phân phối thu nhập giữa khu vực thành thị với nông thôn, đồng bằng và miền núi, giữa các hộ dân tộc kinh và DTTS, PPTN giữa các ngành, PPTN ở tỉnh Phú Yên có so sánh với một số vùng khác và

với cả nước.

Bên cạnh đó, luận án còn đánh giá PPTN trong quá trình TTKT tỉnh Phú Yên thông

qua các chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người/tháng, thu nhập bình quân đầu người/tháng trong doanh nghiệp phân theo địa phương, PPTN theo ngành sản xuất và giới tính, PPTN theo các nhóm dân cư, PPTN theo nguồn thu nhập, đánh giá PPTN thông qua hệ số BBĐ thu nhập GINI, tiêu chí “40W” của ngân hàng thế giới, tỷ trọng 40% dân số nghèo nhất tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, BBĐ thông qua chi tiêu.

– Không gian: luận án nghiên cứu vấn đề Phân phối thu nhập trong TTKT địa bàn tỉnh Phú Yên. – Thời gian: luận án phân tích vấn đề PPTN trong TTKT giai đoạn năm 2008-2020. Nguồn số liệu của luận án: Sử dụng số liệu thứ cấp từ Niên giám thống kê tỉnh Phú

Yên các năm, số liệu từ Tổng cục Thống kê, số liệu từ Báo cáo của ngân hàng thế giới, Báo cáo điều tra lao động, việc làm, mức sống của Tổng Cục thống kê, số liệu điều tra

Mức sống hộ gia đình Việt Nam, số liệu từ các báo cáo, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp và số liệu từ báo cáo các sở, ngành ở tỉnh Phú Yên.

Số liệu sơ cấp được thu thập từ cuộc khảo sát đánh giá của các nhà quản lý địa phương Phú Yên và các chuyên gia về vấn đề PPTN, TTKT trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2008-2018.

LA07.066_Phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Phú Yên

Chuyên Ngành

Năm

Định dạng file

Nơi xuất bản

Loại tài liệu