Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ quản lý Kinh tế: Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030

Mã: LA03.141 Danh mục: , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Quản lý kinh tếLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Thương mạiTên tác giả: Lê Như Quỳnh
Số trang: 243

Download Luận án tiến sĩ quản lý Kinh tế: Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

– Mục tiêu chung: Mục tiêu chung của luận án là đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

– Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu chung trên được chi tiết hóa bằng các mục tiêu cụ thể sau:

(1) Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

(2) Phân tích và đánh giá thực trạng chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, qua đó chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng.

(3) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Một là, tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước để xây dựng khung lý luận về chính sách thu hút vốn FDI, trong đó tập trung vào việc phát triển các lý thuyết như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung… cũng như xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách này.

Hai là, tham khảo chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số quốc gia và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam.

Ba là, thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy và dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát các doanh nghiệp FDI và cán bộ quản lý đầu tư nước ngoài. Dựa trên dữ liệu sơ cấp và thứ cấp đã thu thập được, luận án phân tích và đánh giá thực trạng chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng.4

Bốn là, căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và các Nghị quyết, chiến lược liên quan đến vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, cũng như xem xét bối cảnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới trong và ngoài nước để đề xuất quan điểm, mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách thu hút vốn FDI của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Năm là, trên cơ sở những luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn đã được phân tích, đồng thời dựa trên quan điểm, mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án tập trung đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung trả lời các câu hỏi:

Câu hỏi 1. Nội dung của chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Những tiêu chí nào được sử dụng để đánh giá chính sách thu hút vốn FDI?

Câu hỏi 2. Mục tiêu của chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài?

Câu hỏi 3. Thực trạng chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam như thế nào? Những thành công đã đạt được và hạn chế còn tồn tại của chính sách thu hút vốn FDI của Việt Nam là gì? Nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó là gì?

Câu hỏi 4. Cần có những giải pháp nào để hoàn thiện chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm đạt được các mục tiêu thu hút vốn FDI của Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo?

LA03.141_Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Chính-sách-thu-hút-vốn-dầu-tư-trực-tiếp-nước-ngoài-của-Việt-Nam-dến-năm-2030
Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam đến năm 2030