Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản lý kinh tế: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Mã: LA03.137 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Quản lý kinh tếNăm: 2022Loại tài liệu: Luận án tiến sĩNơi xuất bản: Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí MinhTên tác giả: Phan Việt Châu
Số trang: 239

Download Luận án Quản lý kinh tế: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài của luận án

2.1. Mục đích của luận án

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách và nâng cao chất lƣợng TTCS khuyến khích các DNTN đầu tƣ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian (2020-2025).

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hoá một số lý luận về CSKK và thực thi các chính sách khuyến khích DNTN đầu tƣ vào phát triển công nghiệp chế biến nông sản (chủ yếu là xay xát l a gạo và ché biến thuỷ sản).

– Khảo sát, phân tích kinh nghiệm thực hiện các CSKK DNTN đầu tƣ vào phát triển CNCB nông sản, thuỷ sản ở một số địa phƣơng có điểm tƣơng đồng với thành phố Cần Thơ.

– Đánh giá thực trạng thực thi các CSKK DNTN đầu tƣ vào phát triển CNCB nông sản (xay xát l a gạo) và chế biến thuỷ sản tại thành phố Cần Thơ giai đoạn2013-2019,r tranhữngnhậnđịnhvềthànhcông,hạnchế,nguyênnhân.

– Đề xuất phƣơng hƣớng và các giải pháp nhằm hoàn thiện các CSKK và nâng cao chất lƣợng thực thi các CSKK các DNTN đầu tƣ vào phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ tới n m 2025.4

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là chính sách và thực thi các CSKK DNTN đầu tƣ phát triển công nghiệp chế biến nông sản và thuỷ sản.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

– Đối tƣợng khảo sát: Các DNTN trong nƣớc và nƣớc ngoài hoạt động trong ngành CNCB nông sản, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

– Phạm vi nội dung nghiên cứu:

+ Luận án tập trung nghiên cứu các chính sách (1) hỗ trợ pháp lý; (2) chính sách tài chính – tín dụng; (3) các chính sách liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ; (4) chính sách đất đai, (5) chính sách hỗ trợ phát triển thị trƣờng và đào tạo nguồn nhân lực và (6) các chính sách hỗ trợ khác đối với DNTN đầu tƣ vào phát triển CNCB nông sản và thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Luận án tập trung nghiên cứu thực thi chính sách khuyến khích DNTN đầu tƣ vào phát triển CNCB nông sản và thuỷ sản của chính quyền thành phố Cần Thơ trên cơ sở các chính sách khuyến khích… do Chính phủ ban hành.

– Thời gian: Để đánh giá thực trạng, luận án khảo sát thực tế giai đoạn từ n m 2013-2019. Các phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện các CSKK và thực thi CSKK DNTN đầu tƣ phát triển CNCB nông sản và thuỷ sản, đƣợc nghiên cứu trong giai đoạn 2020-2025.

– Không gian: Địa bàn thành phố Cần Thơ.

LA03.137_Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chuyên Ngành

Năm

Loại tài liệu

Nơi xuất bản

chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-tu-nhan-dau-tu-vao-phat-trien-cong-nghiep-che-bien-nong-thuy-san-tren-dia-ban-tpct
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ