Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam

0 VNĐ

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam

Download Free Nghiên cứu khoa học: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích mức độ ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu nhằm phân tích tác động của các yếu tố bao gồm yếu tố áp lực công việc, hài lòng công việc và cam kết tổ chức đến ý định nghỉ việc của giảng viên. Kết quả nghiên cứu từ một mẫu khảo sát 242 giảng viên cho thấy giảng viên từ các trường công lập có xu hướng ít hài lòng hơn với công việc, cam kết tổ chức cao hơn, áp lực công việc thấp hơn so với nhóm giảng viên từ các trường tư thục.

Kết quả của nghiên cứu này tạo nền tảng lý luận và thực tiễn cho việc tham khảo chính sách, lý thuyết trong bối cảnh chảy máu chất xám từ khu vực giảng dạy đại học sang các khu vực kinh tế khác có xu hướng trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo.

Download Free Nghiên cứu khoa học: Yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành Kế toán – Kiểm toán

This study analyzes different factors affecting the intention of job quitting among university lecturers in Vietnam. The primary objective is to analyze the impact of job stress, job satisfaction and organizational commitment on the intention of job quitting. Findings from a survey sample of 242 respondent lecturers showed that public university lecturers are generally less satisfied with their jobs, less stressed with their jobs and also have higher commitment to their institutions than private university lecturers.

The results of this study provide the theoretical and practical implications for policy formulation in the context in which brain drain from higher education institutions to other economic sectors is getting more severe and has been affecting the overall development of the education system.

Keywords: Job quitting intention; Job satisfaction; Job stress; Organization commitment; Public and private university lecturers.

NQT08.009_Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở việt nam
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của giảng viên các trường đại học ở Việt Nam