Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án luật học: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

Download Luận án luật học: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; xác định rõ những bất cập và tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng và nguyên nhân; từ đó, tác giả đưa ra định hướng và giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng ở Việt Nam hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, luận án đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cần nghiên cứu sau đây:

– Đánh giá được tổng quan tình hình nghiên cứu các công trình trong và ngoài nước về vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo các nhóm vấn đề; đánh giá khái quát phạm vi và mức độ nghiên cứu của các công trình này, xác định những nội dung còn bỏ ngỏ, những kiến thức kế thừa và từ đó đặt ra những vấn đề cần tiếp tục làm rõ trong luận án.

4– Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận cụ thể, trọng tâm, trọng điểm và liên quan trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng như: Khái quát về dịch vụ công chứng, nhận diện hành vi gây thiệt hại trong hoạt động công chứng; khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; phân loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng. Những vấn đề lý luận pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng như: Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng; chủ thể thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nguyên tắc và phương thức thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng.

– Khái quát thực trạng pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng trong tương quan so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về chế tài này. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật để chỉ rõ những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của các quy định pháp luật về vấn đề này.

– Mục tiêu cuối cùng mà đề tài phải thực hiện đó là đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể đóng góp vào việc hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng ở nước ta được tốt hơn trong giai đoạn hiện nay và hội nhập với nền công chứng của các nước phát triển trên thế giới.

LA32.050_Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam