Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ

1. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án được thực hiện nhằm đánh giá tác động của truyền miệng điện tử đến ý định lựa chọn điểm đến trong nước của khách du lịch thế hệ thiên niên kỷ, từ đó đề xuất một số khuyến nghị tăng cường ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ. Các mục tiêu cụ thể được xác định:

(1) Xác định cơ chế tác động của EWOM tới ý định lựa chọn điểm đến.

(2) Đo lường mức độ tác động trực tiếp của EWOM tới ý định lựa chọn điểm đến.

(3) Nhận diện được các yếu tố trung gian thuộc mô hình TPB trong sự tác động của EWOM tới ý định lựa chọn điểm đến.

(4) Đo lường mức độ tác động của các yếu tố trung gian thuộc mô hình TPB trong kênh tác động của EWOM tới ý định lựa chọn điểm đến.
(5) Đo lường mức độ tác động của EWOM tới các biến số trung gian trong kênh tác động của EWOM tới ý định lựa chọn điểm đến.

Từ các mục tiêu được xác định, luận án đưa ra một số đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cường ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ Việt Nam.

2. Câu hỏi nghiên cứu

Để hoàn thành được các mục tiêu nghiên cứu trên, các câu hỏi nghiên cứu luận án cần giải quyết là:

(1) Đâu là cơ chế tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến?

(2) Mức độ tác động trực tiếp của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến thế nào?

(3) Đâu là các yếu tố trung gian thuộc mô hình TPB trong sự tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến?

(4) Mức độ các yếu tố trung gian thuộc mô hình TPB trong kênh tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến như thế nào?

(5) Mức độ tác động của EWOM tới các yếu tố trung gian như thế nào?

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu và trả lời được các câu hỏi nghiên cứu trên, một số nhiệm vụ nghiên cứu sau cần thực hiện

(1) Tổng quan các công trình nghiên cứu về ý định hành vi trong lĩnh vực du lịch và vai trò của EWOM trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam và trên thế giới. Xác định khung lý thuyết giải thích ý định hành vi và hành vi

(2) Xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu

(3) Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đã xây dựng Từ đó, thảo luận về kết quả nghiên cứu và đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ.

LA08.115_Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

LA08.115_Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ
Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa chọn điểm đến trong nước của du khách thế hệ thiên niên kỷ