Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mã: LA09.101 Danh mục: , , Từ khóa: , , , Chuyên Ngành: Kế Toán, Kinh tếLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Thương mạiTên tác giả: Nguyễn Thu Hoài
Số trang: 175

Download Luận án Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Mục tiêu nghiên cứu

Làm sáng tỏ thêm bản chất của khoảng cách kỳ vọng, qua đó đo lường mức độ các thành phần của KCKV và KCKV nói chung; Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này tới KCKV; Đề xuất các khuyến nghị và hàm ý chính sách từ kết quả nghiên cứu nhằm thu hẹp KCKV trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Câu hỏi nghiên cứu

(1) Sự tồn tại và độ lớn của khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam?

(2) Các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam?

(3) Các đề xuất, khuyến nghị và hàm ý chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: KCKV và các thành phần của KCKV; Các nhân tố ảnh hưởng tới KCKV trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu:

+ Phạm vi thời gian nghiên cứu: Số liệu minh chứng cho luận án thu thập trong giai đoạn từ 2018 đến 2021.

+ Phạm vi không gian nghiên cứu: Luận án thu thập dữ liệu tại Việt Nam.

+ Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận án đo lường KCKV và các thành phần của KCKV trong kiểm toán theo khung khái niệm của Porter (1993), xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới KCKV trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam.

+ Phạm vi đối tượng khảo sát của nghiên cứu: luận án thu thập thông tin từ các đối tượng khảo sát bao gồm: Kiểm toán viên; Người sử dụng thông tin.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn bán cấu trúc, khảo sát thử) kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng (thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, kiểm định One Sample T- test, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hệ số tương quan Pearson, phân tích hồi quy).

6. Đóng góp của luận án

6.1. Các đóng góp về lý luận

(1) Luận án xây dựng phương pháp đo lường KCKV và các thành phần của KCKV từ phía người sử dụng thông tin dựa trên thang đo Likert 5 điểm.

(2) Luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng cụ thể của các nhân tố này tới KCKV trong kiểm toán.

(3) Kết quả của luận án có thể sử dụng để tham chiếu cho các nghiên cứu về kế toán, kiểm toán sau này.

6.2. Các đóng góp về thực tiễn

(1) Luận án tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và đưa ra kết quả cụ thể về mức độ KCKV cũng như từng thành phần cấu thành khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(2) Luận án cũng xác định được các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới KCKV trong kiểm toán BCTC các công ty phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam.

(3) Luận án cung cấp các hàm ý và khuyến nghị cho các bên nhằm phát triển bền vững thị trường kiểm toán Việt Nam.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được kết cấu gồm 5 chương.

LA09.101_Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên Ngành

,

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

LA09.101_Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam