Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

100.000 VNĐ

Lượt tải: 0

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

100.000 VNĐ

Mã: LA08.104 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhNăm: 2022Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc dânLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: KHONESAVANH CHOUNRAPHANITH
Số trang: 180

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

– Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh CHDCND Lào giai đoạn từ 2010 đến 2018, làm rõ những điểm tích cực và hạn chế của công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản, những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạokiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh Lào.

– Đề xuất được những giải pháp cơ bản, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh Lào trong thời gian tới.

–  Những kết quả nghiên cứu mới mà các công trình của các tác giả khác không có như: Đề cập một cách đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo kiến thức QLKT cho cán bộ CSKT; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng các nhân tố và ảnh hưởng của các nhân tố đến dào tạo kiến thức QLKT cho CBCSKT ở CHDCND Lào; Đề xuất một số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm nâng cao kết quả đào tạo kiến thức QLKT cho CBCSKT ở CHDCND Lào, gồm:  Giải pháp nâng cao sự phù hợp và khoa học của nội dung đào tạo, giải pháp nâng cao tính hợp lý của phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giải pháp nâng cao mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo, giải pháp đối với động cơ và thái độ học tập của học viên.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Đề xuất được những giải pháp cơ bản, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh Lào trong thời gian tới.

LA08.104_Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên Ngành

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu