Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận văn thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng: Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

LA02.332_Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

100.000 VNĐ

Mã: LA02.332 Danh mục: , , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Học viện Ngân hàngTên tác giả: Lê Thanh Tùng
Số trang: 206

Download Luận văn thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng: Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trong và ngoài nước về khung đánh giá an toàn vốn nội bộ theo Basel II tại Ngân hàng thương mại, luận án đã có những đóng góp về mặt lý luận, thực tiễn và giải pháp như sau:

1. Những đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro và vốn cần thiết để phòng ngừa rủi ro, các cấu phần chính của ICAAP, điều kiện cần thiết để triển khai. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho người đọc khung lý thuyết cơ bản về ICAAP.

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nội dung triển khai đánh giá an toàn vốn nội bộ dưới các góc độ gồm: (i) Nhận diện, đánh giá rủi ro trọng yếu và xác định khẩu vị rủi ro; (ii) Lượng hóa và tổng hợp rủi ro và vốn; (iii) Lập kế hoạch và quản lý đảm bảo mức đầy đủ vốn; (iv) Đo lường hiệu quả trên cơ sở điều chỉnh rủi ro; (v) Chế độ giám sát và báo cáo về rủi ro và vốn; (vi) Kiểm soát sau; (vii) Hồ sơ ICAAP của Ngân hàng.

Tổng hợp kinh nghiệm triển khai ICAAP tại Ngân hàng thương mại của một số quốc gia trên thế giới như ngân hàng Gazprombank, Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, Ngân hàng thương mại ở Châu Âu, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

2. Những đóng góp mới về đánh giá thực tiễn

Dựa trên khảo sát, nghiên cứu này đánh giá toàn diện công tác triển khai ICAAP tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ở cấp Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các nội dung: chiến lược; nhận diện, đánh giá rủi ro trọng yếu; quy trình triển khai; các xác định phương pháp đo lường rủi ro. Kết quả nghiên cứu cung cấp một cách tổng thể các nội dung triển khai ICAAP tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai ICAAP của Ngân hàng thương mại.

Nghiên cứu phân tích mức độ đáp ứng của việc triển khai đánh giá an toàn vốn nội bộ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam so với yêu cầu của thông lệ quốc tế Basel II. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp định hướng về cách phân tích mức độ đáp ứng của việc triển khai ICAAP tại Ngân hàng thương mại so với yêu cầu của thông lệ quốc tế.

Nghiên cứu phân tích việc xây dựng hồ sơ ICAAP tại Ngân hàng thương mại theo 2 mục tiêu: (i) là văn bản truyền thông trong ngân hàng, hỗ trợ và minh chứng cho sự tham gia của HĐQT và BĐH trong quá trình rà soát và phê duyệt đánh giá vốn nội bộ; (ii) là văn bản đệ trình lên cơ quan quản lý về đánh giá vốn nội bộ của ngân hàng. Đây là nội dung mới và chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam phân tích chuyên sâu.

3. Những đóng góp mới về chính sách, giải pháp

Căn cứ vào kết quả phân tích thực trạng triển khai ICAAP tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, kết quả nghiên cứu bằng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu và phiếu khảo sát điều tra, nghiên cứu sẽ đề ra các giải pháp cho Cơ quan quản lý và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong việc triển khai ICAAP. Các giải pháp, kiến nghị và đề xuất đều của tác giả, đảm bảo tính mới và phù hợp với hoạt động thực tiễn của ngành ngân hàng hiện nay.

LA02.332_Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chuyên Ngành

,

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản