Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩNăm: 2022Nơi xuất bản: Học viện Ngân hàngTên tác giả: Dương Thị Phương Anh
Số trang: 264

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu về Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam, luận án đã có những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn, cụ thể:

Đóng góp về mặt lý luận:

– Một là, luận án đã khái quát hóa hệ thống cơ sở lý luận về cho vay ưu đãi đầu tư BVMT; xác định và đề xuất khái niệm công cụ về hiệu quả cho vay ưu đãi trong lĩnh vực BVMT, đồng thời đề xuất mô hình nghiên cứu đánh giá hiệu quả cho vay ưu đãi đầu tư BVMT.

– Hai là, luận án xác định được nhóm chỉ tiêu về tài chính, các tiêu chí về mô trường, xã hội phản ánh hiệu quả cho vay ưu đãi các dự án đầu tư BVMT theo hướng dẫn của OECD (bao gồm: sự phù hợp; tính hiệu quả; tính hiệu suất; sự tác động và tính bền vững).

– Ba là, luận án đã xác định đươc các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ưu đãi các dự án đầu tư BVMT (cơ chế chính sách; chất lượng nhân sự; quy trình kiểm soát khoản vay; quản lý rủi ro tín dụng và sự ủng hộ của địa phương) và biến trung gian “Năng lực của chủ danh nghiệp vay vốn ưu đãi ”.

Đóng góp về mặt thực tiễn:

Một là, kết quả nghiên cứu Hiệu quả cho vay ưu đãi các dự án đầu tư BVMT tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam là công trình nghiên cứu, khảo sát đánh giá đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực này nên sẽ giúp các Quỹ BVMT có cách nhìn tổng quan nhất về hiệu quả hoạt động cho vay ưu đãi; nhận diện mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả cho vay ưu đãi cũng như mối liên quan giữa năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi với các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ BVMT ở Việt Nam hiện nay.

Hai là, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu và các tiêu chí đánh giá Hiệu quả cho vay ưu đãi đầu tư BVMT theo hướng dẫn của OECD trên các khía cạnh: sự phù hợp của dự án; tính hiệu quả; tính hiệu suất; sự tác động và tính bền vững của dự án vay vôn ưu đãi BVMT.

Ba là, xác định và đánh giá được mối tương quan giữa nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu quả cho vay ưu đãi đầu tư BVMT, trong đó 3 biến chất lượng nhân sự, sự ủng hộ của địa phương và quy trình rủi ro có tác động trực tiếp và gián tiếp tới hiệu quả cho vay vốn ưu đãi BVMT. Riêng với cơ chế chính sách chỉ có tác động gián tiếp tới hiệu quả cho vay vốn. Đặc biệt, để cải thiện hiệu quả cho vay ưu đãi tại các quỹ BVMT ở Việt Nam có thể tác động đến biến trung gian là năng lực quản lý của chủ dự án vay vốn ưu đãi đầu tư BVMT.

Bốn là, các phát hiện từ nghiên cứu giúp ban lãnh đạo các Quỹ BVMT xây dựng kế hoạch nhằm từng bước nâng cao hiệu quả cho vay ưu đãi BVMT thông qua việc ứng dụng hệ thống các giải pháp, hoàn thiện cơ chế, chính sách khai thác nguồn vốn ưu đãi đầu tư BVMT, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc. Đề xuất một số khuyến nghị với các bên liên quan để thúc đẩy hoạt động cho vay ưu đãi các dự án đầu tư BVMT tại các Quỹ Bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiệu quả hơn.

Năm là, bộ công cụ các tiêu chí sử dụng trong nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo tốt đối với các học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân có quan tâm; giúp thay đổi quan điểm của cơ quan chủ quản, UBND các tỉnh trong việc cấp vốn NSNN đầu tư, hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực BVMT; giúp ban lãnh đạo và cán bộ các Quỹ BVMT nâng cao trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả cho vay ưu đãi đầu tư BVMT trong thời gian tới.

LA02.341_Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Chuyên Ngành

Loại tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hiệu quả cho vay ưu đãi tại các Quỹ bảo vệ môi trường ở Việt Nam