Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

quan-ly-nha-nuoc-ve-phat-trien-co-so-ha-tang-logistics-tai-hai-phong
Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

100.000 VNĐ

Mã: LA03.136 Danh mục: , Từ khóa: , , , , Chuyên Ngành: Quản lý kinh tếNăm: 2022Loại tài liệu: Luận án tiến sĩNơi xuất bản: Học viện Khoa học xã hộiTên tác giả: Mai Lê Lợi
Số trang: 206

Download Luận án Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Luận án đi tìm giải pháp hoàn thiện “Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng”, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững cho thành phố cảng.

2.2 Mục tiêu cụ thể

– Luận giải cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn thành phố.

– Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng.

– Xác định các nhân tố tác động đến quản lý nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn thành phố.

– Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung : Luận án nghiên cứu quản lý Nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng tâp trung chủ yếu các nội dung cơ bản nhƣ: Hoạch định chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, các chƣơng trình và đề án phát triển cơ sở hạ tầng logistics; Quản lý Nhà nƣớc đối với việc thực hiên chính sách phát triển cơ sở hạ tầng logistics; Thực hiện quản lý Nhà nƣớc đối với nguồn vốn và thu hút đầu tƣ cho phát triển cơ sở hạ tầng logistics; Quản lý Nhà nƣớc đối với sử dụng đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng logistics; Thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng logistics.

Không gian, thời gian: Tại thành phố Hải Phòng, thời gian nghiên cứu từ 2015-2020 và các giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nƣớc về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

LA03.136_Quản lý nhà nước về phát triển cơ sở hạ tầng logistics tại Hải Phòng

Chuyên Ngành

Năm

Loại tài liệu

Nơi xuất bản