Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

100.000 VNĐ

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Mã: LA08.120 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanhNơi xuất bản: Trường Đại học Cần ThơNăm: 2023Loại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Võ Hồng Phượng
Số trang: 262

Download Luận án Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Luận án nhằm đạt được mục tiêu chung là xác định mức độ tác động của năng lực nghề nghiệp tới kết quả công việc tổng thể thông qua kết quả công việc theo ngữ cảnh và nhiệm vụ; từ đó đề xuất hàm ý quản trị về năng lực nghề nghiệp và kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu chung như đã nêu, luận án nhằm đạt được 3 mục tiêu cụ thể như sau:

(1) Phân tích thực trạng tình hình hoạt động du lịch, kinh doanh khách sạn ở Đồng bằng sông Cửu Long;

(2) Xây dựng mô hình, thiết kế thang đo và đo lường tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên trong lĩnh vực khách sạn ở Đồng bằng sông Cửu Long;

(3) Đề xuất các hàm ý quản trị về năng lực nghề nghiệp và kết quả công việc của nhân viên trong lĩnh vực khách sạn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để giải quyết được các mục tiêu như trên, cần trả lời các câu hỏi sau:

(1) Trước hết, nghiên cứu cần có cái nhìn tổng quan về hoạt động du lịch cũng như các cơ sở lưu trú trên địa bàn, nhằm tìm hiểu về thực trạng năng lực nghề nghiệp của nhân viên trong lĩnh vực khách sạn ở khu vực ĐBSCL. Câu hỏi được đặt ra là thực trạng tình hình hoạt động du lịch, kinh doanh khách sạn ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian nghiên cứu như thế nào?

(2) Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã áp dụng mô hình khung năng lực nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau (Martini và các cộng sự, 2018; Kolibáčová, 2014; Hutapea và Thoha, 2008). Điều này cho thấy tầm quan trọng của khung năng lực nghề nghiệp đối với sự phát triển của các tổ chức. Hơn cả thế, ba yếu tố chính trong mô hình khung năng lực bao gồm Kiến thức, Thái độ, Kỹ năng đóng vai trò quan trọng đối với việc nâng cao kết quả làm việc (Darwis và các cộng sự; 2020; Martini và các cộng sự, 2018; Kolibáčová, 2014). Do đó, cần thiết phải có câu trả lời: Kiến thức, thái độ và kỹ năng tác động như thế nào đến kết quả công việc của nhân viên trong lĩnh vực khách sạn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

(3) Làm thế nào các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể hỗ trợ hiệu quả sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhân viên (kiến thức, thái độ và kỹ năng) để cải thiện kết quả công việc của nhân viên?

LA08.120_Nghiên cứu tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên Ngành

Nơi xuất bản

Năm

Loại tài liệu

Nghiên cứu tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Nghiên cứu tác động của năng lực nghề nghiệp đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long