Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam

Mã: LA02.356 Danh mục: , Từ khóa: , Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàngNăm: 2024Loại tài liệu: Luận án tiến sĩNơi xuất bản: Học viện Ngân hàngTên tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Giang
Số trang: 224

Download Luận án Tài chính ngân hàng: Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Đảm bảo được sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế (NNT) là một trong những yêu cầu cơ bản đặt ra đối với công tác hoạch định chính sách thuế và hoạt động thực thi pháp luật thuế. Tuy nhiên, do việc thực hiện nghĩa vụ thuế ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến những lợi ích vật chất của NNT nên họ không hoàn toàn tự nguyện trong TTT. Ở Việt Nam hiện nay, trong điều kiện thực hiện cơ chế NNT tự kê khai, tự nộp thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, việc nghiên cứu, xem xét, đánh giá tính TTT của NNT để có những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa tính tuân thủ thuế là hết sức quan trọng.

Điều này đặt ra yêu cầu phải làm sáng tỏ thêm về lý luận và thực tiễn TTT, đặc biệt phải đánh giá được mức độ tuân thủ thuế của NNT và đánh giá được hiệu quả của hoạt động giám sát tính tuân thủ thuế ở Việt Nam để cơ quan quản lý thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế có hiệu quả hơn. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã kế thừa khung lý thuyết về mô hình tuân thủ thuế và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của NNT khác nhau giữa cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu xem xét tác động của nhóm nhân tố hoạt động quản lý thuế và nhóm nhân tố công nghệ đến hành vi TTT của doanh nghiệp. Từ đó các giải pháp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ thuế đứng từ góc nhìn quản lý thuế là chưa được làm rõ.

Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu “Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam” là đề tài luận án tiến sĩ, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, với mong muốn đóng góp giá trị khoa học trong quá trình cải cách hệ thống quản lý thuế hướng đến nâng cao mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và và đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động quản lý thuế đến hành vi TTT của doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính TTT của NNT ở Việt Nam gắn với bối cảnh chuyển đổi số.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu: đánh giá mức độ ảnh hưởng của quản lý thuế đến TTT của doanh nghiệp

• Phạm vi nghiên cứu:

– Về không gian: doanh nghiệp ở Việt Nam.

– Về thời gian: 2016 – 2022

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

* Ý nghĩa khoa học:

Luận án nghiên cứu, phân tích và trình bày một cách đầy đủ và có hệ thống các vấn đề lý luận về tính TTT của NNT. Luận án chỉ rõ các nội dung tuân thủ thuế của NNT, các tiêu thức đánh giá tính tuân thủ thuế, các nhân tố ảnh hưởng đến tính TTT của NNT là DN, đứng trên góc độ quản lý thuế. Bên cạnh đó, Luận án cũng tìm hiểu, xem xét, đối chiếu và rút ra những đánh giá về việc nâng cao tính TTT của NNT ở một số quốc gia làm bài học kinh nghiệm trong điều kiện Việt Nam hiện nay và thời gian tới.

* Ý nghĩa thực tiễn:

Luận án phân tích một cách toàn diện về thực trạng TTT của NNT ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 (bắt đầu thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử, hướng đến phương thức quản lý hiện đại) đến hết năm 2022. Luận án đã đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của DN trên góc độ quản lý thuế ở Việt Nam trên cả hai phương diện là những tác động tích cực, những tác động tiêu cực và chỉ ra nguyên nhân của thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đó.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm định tính, định lượng, thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp số liệu

6. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung Luận án được chia thành 5 chương, bao gồm:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về tuân thủ thuế và quản lý thuế

Chương 3: Thực trạng quản lý thuế và TTT của doanh nghiệp tại Việt Nam

Chương 4: Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của quản lý thuế đến TTT của doanh nghiệp

Chương 5: Giải pháp tăng cường quản lý thuế hướng tới thúc đẩy TTT của doanh nghiệp tại Việt Nam

LA02.356_Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam

Chuyên Ngành

Năm

Loại tài liệu

Nơi xuất bản

Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam
Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Việt Nam