Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

50.000 VNĐ

Xuất phát từ những hạn chế cần phải hoàn thiện trong công tác quản lý quỹ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, tác giả đã chọn đề tài nêu trên để làm luận văn thạc sĩ.

Xuất phát từ những hạn chế cần phải hoàn thiện trong công tác quản lý quỹ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, tác giả đã chọn đề tài nêu trên để làm luận văn thạc sĩ.

Qua nghiên cứu, đề tài đã giúp hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý quỹ Bảo hiểm y tế.

Đề tài đã phân tích, đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý quỹ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị.

Từ những kết quả phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý quỹ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 – 2016, kết quả phân tích số liệu từ mẫu điều tra, khảo sát 120 đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đề tài đã rút ra được kết luận và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, Ngành ở Trung ương, đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan tại địa phương nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, để đảm bảo nguồn quỹ Bảo hiểm y tế được ổn định, bền vững đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia Bảo hiểm y tế.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………………………………………….. i LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………………….. ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………………………….. iii MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………………………. iv DANH MỤC BẢNG ………………………………………………………………………………………………… v DANH MỤC SƠ ĐỒ ………………………………………………………………………………………………. vi I. PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………….1
1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………………1

2. Mục đích nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………….2

2.1. Mục tiêu chung………………………………………………………………………………………..2

2.2. Mục tiêu cụ thể………………………………………………………………………………………..2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………3

4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………………..3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu …………………………………………………………………….3

4.2. Phương pháp phân tích……………………………………………………………………………..3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ …………………………………………………………………………………………………5
1.1. Khái quát về BHYT và quản lý quỹ BHYT…………………………………………………5

1.1.1. Một số khái niệm…………………………………………………………………………………..5

1.1.2. Chức năng của quỹ BHYT ……………………………………………………………………..6

1.1.3. Đặc điểm quỹ BHYT …………………………………………………………………………….7

1.1.4. Nguyên tắc thực hiện BHYT…………………………………………………………………..7

1.1.5. Đối tượng tham gia BHYT……………………………………………………………………..7

1.1.6. Phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT ……………………………………………..9

1.1.6.1. Phạm vi được hưởng BHYT ………………………………………………………………..9

1.1.6.2. Mức hưởng BHYT ……………………………………………………………………………10

1.1.7. Nguồn hình thành quỹ BHYT ……………………………………………………………….13

Viết thuê luận văn thạciv

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

1.1.8. Sử dụng quỹ BHYT …………………………………………………………………………….14

1.2. Nội dung của công tác quản lý quỹ BHYT ………………………………………………..14

1.2.1. Lập kế hoạch thu, chi BHYT ………………………………………………………………..14

1.2.2. Quản lý thu …………………………………………………………………………………………16

1.2.3. Quản lý chi BHYT, phân bổ sử dụng……………………………………………………..19

1.2.4. Giám định BHYT ………………………………………………………………………………..20

1.2.5. Tạm ứng quỹ ………………………………………………………………………………………21

1.2.6. Thanh, quyết toán quỹ………………………………………………………………………….21

1.3. Nguyên tắc quản lý quỹ BHYT………………………………………………………………..22

1.4. Trách nhiệm quản lý quỹ BHYT………………………………………………………………23

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý quỹ BHYT …………………………………………..26

1.5.1. Các yếu tố bên ngoài ……………………………………………………………………………26

1.5.2. Các yếu tố bên trong tác động đến quỹ BHYT ………………………………………..29

1.6. Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý quỹ BHYT……………………………………..32

1.6.1. Chỉ tiêu phản ánh tính khả thi, hiệu quả của công tác lập kế hoạch thu chi. ..32

1.6.2. Tiêu chí đánh giá tỷ lệ thực tế sử dụng (chi) quỹ BHYT…………………………..32

1.6.3. Chỉ tiêu cân đối thu – chi BHYT ……………………………………………………………33

1.6.4. Chỉ tiêu phản ánh tính hiệu quả của công tác giám định BHYT ………………..33

1.7. Kinh nghiệm về quản lý quỹ BHYT …………………………………………………………34

1.7.1. Ấn Độ ………………………………………………………………………………………………..34

1.7.2. Cộng hòa Pháp ……………………………………………………………………………………34

1.7.3. Thành phố Đà Nẵng …………………………………………………………………………….34

1.7.4. Bài học kinh nghiệm cho BHXH tỉnh Quảng Trị …………………………………….36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ……………………………………………………………38
2.1. Khái quát BHXH tỉnh Quảng Trị ……………………………………………………………..38

2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Quảng Trị …….38

2.1.2. Vị trí, chức năng của BHXH tỉnh Quảng Trị. ………………………………………….39

2.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Quảng Trị…………………………………….39

Viết thuê luận văn thạc v

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị …………..41

2.1.5 Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc BHXH tỉnh

Quảng Trị ……………………………………………………………………………………………………42

2.2. Tình hình tham gia các chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh

Quảng Trị ……………………………………………………………………………………………………43

2.3. Thực trạng công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Trị………………44

2.3.1. Lập kế hoạch thu – chi BHYT ……………………………………………………………….44

2.3.2. Quản lý thu BHYT ………………………………………………………………………………48

2.3.3. Quản lý chi BHYT ………………………………………………………………………………52

2.3.4. Giám định BHYT ………………………………………………………………………………..58

2.3.5. Tạm ứng quỹ BHYT ……………………………………………………………………………59

2.3.6. Thanh, quyết toán quỹ BHYT……………………………………………………………….60

2.4. Đánh giá của đối tượng điều tra về công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh

Quảng Trị ……………………………………………………………………………………………………63

2.4.1. Mô tả mẫu điều tra ………………………………………………………………………………63

2.4.1.1. Phương pháp chọn mẫu điều tra………………………………………………………….63

2.4.1.2. Thông tin về mẫu điều tra ………………………………………………………………….64

2.4.2. Bảng mã hóa các biến ………………………………………………………………………….65

2.4.3. Đánh giá của đối tượng điều tra về công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH

tỉnh Quảng Trị ……………………………………………………………………………………………..66

2.4.3.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo ………………………………………………………66

2.4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA………………………………………………………..67

2.4.3.3 Đánh giá chung của đối tượng điều tra về các nội dung quản lý quỹ BHYT

tại BHXH tỉnh Quảng Trị………………………………………………………………………………69

2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Trị …..74

2.5.1. Ưu điểm……………………………………………………………………………………………..74

2.5.2. Hạn chế………………………………………………………………………………………………75

2.5.3. Nguyên nhân hạn chế …………………………………………………………………………..76

Viết thuê luận văn thạcvi

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ………………………..78
3.1. Quan điểm, định hướng nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ BHYT…………78

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ KCB BHYT

tại Quảng Trị ……………………………………………………………………………………………….79

3.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHYT 79

3.2.2. Mở rộng đối tượng tham gia BHYT ………………………………………………………81

3.2.3. Hoàn thiện quá trình quản lý thu, chi quỹ KCB BHYT…………………………….82

3.2.4. Hoàn thiện công tác giám định chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT83

3.2.5. Hoàn thiện công tác tổ chức, đào tạo cán bộ……………………………………………84

3.2.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở….85

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………….87

1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………..87

2. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………88

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………..90

Viết thuê luận văn
vii
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Chi tiết mức đóng và các đối tượng đóng BHYT……………………………….18

Bảng 2.1: Tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN tại Tỉnh Quảng Trị 2014-2016….43

Bảng 2.2: Tình hình tham gia BHYT tại tỉnh Quảng Trị 2014-2016 ………………….44

Bảng 2.3: Kế hoạch giao và kết quả thực hiện thu BHYT………………………………….47

Bảng 2.4: Tình hình thực hiện kế hoạch chi BHYT của tỉnh Quảng Trị ………………47

Bảng 2.5: Kết quả quản lý đối tượng thu BHYT giai đoạn 2014-2016 ………………..50

Bảng 2.6: Kết quả quản lý kinh phí thu BHYT tỉnh Quảng Trị…………………………..50

Bảng 2.7: Tình hình nợ đọng BHYT tại Tỉnh Quảng Trị từ 2014-2016……………….51

Bảng 2.8. Tình hình chi trả các chế độ BHYT từ 2014-2016 ……………………………..55

Bảng 2.9: Tổng hợp chi phí KCB theo nhóm đối tượng tại các cơ sở KCB BHYT

tỉnh Quảng Trị ……………………………………………………………………………………………..57

Bảng 2.10: Tình hình giám định chi trả BHYT tại Tỉnh Quảng Trị …………………….58

Bảng 2.11: Kết quả quản lý tạm ứng quỹ BHYT………………………………………………60

Bảng 2.12: Tình hình cân đối thu – chi quỹ BHYT tại Tỉnh Quảng Trị ……………….61

Bảng 2.13: Tình hình cân đối thu chi theo từng nhóm đối tượng ………………………..62

Bảng 2.14: Mô tả mẫu điều tra……………………………………………………………………….64

Bảng 2.15: Mã hóa các biến trong mô hình ……………………………………………………..65

Bảng 2.16: Đánh giá chung của đối tượng điều tra về các nội dung quản lý quỹ

BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Trị……………………………………………………………………67

Bảng 2.17: Kiểm định KMO và Bartlett’s………………………………………………………..68

Bảng 2.18: Ma trận xoay các nhân tố tạo thành sau phân tích EFA …………………. 689

Bảng 2.19: Các nhân tố tạo thành sau phân tích EFA………………………………………..69

Viết thuê luận văn
viii
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Nội dung của công tác quản lý quỹ BHYT……………………………….14

Sơ đồ 1.2: Hệ thống thu BHYT………………………………………………………………16

Sơ đồ 1.3: Các nội dung quản lý thu ……………………………………………………….17

Sơ đồ 1.4: Cơ cấu chi BHYT …………………………………………………………………19

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức BHXH tỉnh Quảng Trị …………………………………….42

Sơ đồ 2.2: Quy trình thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB BHYT ………….52

Sơ đồ 2.3: Quy trình chi trả BHYT tại tỉnh Quảng Trị. ……………………………..53

Viết thuê luận văn thạcix

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách an sinh xã hội quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc; BHYT là cơ chế tài chính vững chắc giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chính sách BHYT ở Việt Nam được hình thành từ năm 1992 bằng Điều lệ BHYT đầu tiên ban hành kèm theo Nghị định số 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng. Đây cũng là nền móng pháp lý cho các hoạt động của chính sách BHYT sau này.
Để cũng cố vững chắc cơ sở pháp lý cho các chính sách của BHYT, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật BHYT ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014 quy định về chế độ, chính sách BHYT bao gồm: đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng BHYT; thẻ BHYT; phạm vi được hưởng BHYT; tổ chức KCB cho người tham gia BHYT; thanh toán chi phí KCB BHYT; quỹ BHYT; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến BHYT.
Quỹ BHYT góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thể hiện rõ nét tính nhân đạo, cộng đồng xã hội sâu sắc; góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xã hội hoá lĩnh vực y tế của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách này tạo khả năng huy động các nguồn lực tài chính cho y tế; đồng thời phát triển đa dạng các thành phần tham gia khám chữa bệnh. Đối tượng tham gia BHYT được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh không phân biệt trong hay ngoài công lập và được Quỹ BHYT thanh toán khi đi KCB đúng quy định.
Tuy nhiên, công tác quản lý quỹ BHYT đang có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, hoàn thiện như các phương thức chi trả theo chế độ BHYT, công tác giám định BHYT, công tác quản lý thu, chi quỹ BHYT,… những vấn đề này đang ảnh hưởng đến công tác quản lý, cũng như sử dụng quỹ BHYT đặc biệt là nguy cơ mất cân đối quỹ BHYT và chưa đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách, chế độ BHYT.
Thực tế công tác quản lý quỹ BHYT tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị

Viết thuê luận văn thạc 1

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

trong những năm qua vẫn còn những hạn chế, bất cập khi các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngày càng có xu hướng lạm dụng chỉ định các dịch vụ y tế (DVYT) như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, chụp cộng hưởng từ (MRI), Citi scanner, thuốc và vật tư y tế (VTYT) để lạm dụng quỹ BHYT, đặc biệt là sau khi các cơ sở KCB BHYT thực hiện giá viện phí mới bao gồm cả phụ cấp đặc thù và chi phí tiền lương của nhân viên y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số
37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế – Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cũng có không ít người tham gia BHYT lợi dụng sự sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý quỹ BHYT để trục lợi,…
Trong những năm qua, mặc dù BHXH tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt hơn công tác quản lý quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần hoàn thiện; đặc biệt từ giữa năm 2016 đã xảy ra tình trạng bội chi quỹ BHYT; trong 9 tháng đầu năm 2017, tốc độ gia tăng chi phí KCB BHYT cũng ở mức đáng báo động khi số chi quỹ BHYT 9 tháng đầu năm tại tỉnh đã vượt quá số chi KCB BHYT theo dự toán được BHXH Việt Nam phân bổ cho cả năm 2017 tại tỉnh Quảng Trị. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý Quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị” đã được lựa chọn để làm luận văn thạc sĩ.
2. Mục đích nghiên cứu đề tài

2.1. Mục tiêu chung

Phân tích thực trạng công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Trị để đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quỹ BHYT và đảm bảo quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT.
2.2. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý quỹ BHYT.

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh

Quảng Trị giai đoạn 2014-2016.

Viết thuê luận văn thạc 2

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, để đảm bảo nguồn quỹ BHYT được ổn định, bền vững đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHYT.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý quỹ BHYT tại BHXH tỉnh Quảng Trị. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phạm vi thời gian:
Số liệu thứ cấp được thu thập và xử lý từ đầu năm 2014 đến hết năm 2016.

Số liệu sơ cấp được thu thập trong quá trình điều tra khảo sát các đối tượng tham gia BHYT trong thời gian thực hiện đề tài.
Phạm vi nội dung:

Nghiên cứu tình hình thực hiện công tác thu BHYT từ các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHYT; tình hình chi quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT; người tham gia BHYT đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; việc cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở KCB BHYT, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu, chi quỹ BHYT.
4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu thứ cấp

Các số liệu được thu thập từ báo cáo thống kê của BHXH tỉnh Quảng Trị, Cục thống kê tỉnh Quảng Trị; Tạp chí, Báo BHXH, các website.
Số liệu sơ cấp

Số liệu được thu thập từ việc điều tra 120 đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Mẫu điều tra được thiết kế sẵn phục vụ cho việc nghiên cứu. Phương pháp điều tra được sử dụng là phỏng vấn trực tiếp.
4.2. Phương pháp phân tích

Viết thuê luận văn thạc 3

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Nghiên cứu tư liệu, tài liệu về quản lý, quản lý quỹ BHYT; các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT.
Phương pháp phân tích thống kê số liệu. Phương pháp kiểm định.
Phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Phương pháp so sánh, tổng kết thực tiễn trên cơ sở các báo cáo tổng kết của

BHXH tỉnh Quảng Trị từ năm 2014 đến năm 2016.

Viết thuê luận văn thạc 4

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

CHƯƠNG 1:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

1.1. Khái quát về BHYT và quản lý quỹ BHYT

1.1.1. Một số khái niệm

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. [11] BHYT toàn dân là việc các đối tượng quy định trong Luật BHYT đều tham gia BHYT. [10] Quỹ BHYT là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng BHYT của người tham gia BHYT, tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của quỹ BHYT, tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức BHYT và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến BHYT. [10] Người sử dụng lao động bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và tổ chức khác; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đóng BHYT. [10] Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức BHYT. [11] Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia BHYT và được ghi trong thẻ BHYT. [10] Giám định BHYT là hoạt động chuyên môn do tổ chức BHYT tiến hành nhằm đánh giá sự hợp lý của việc cung cấp dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT,
làm cơ sở để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. [10]

Viết thuê luận văn thạc 5

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Thanh toán chi phí KCB BHYT

Tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại các điều 26, 27
và 28 của Luật này; Tại nước ngoài;
Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. [10]

Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo các phương thức sau đây:
Thanh toán theo định suất là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh và mức đóng tính trên mỗi thẻ BHYT được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một khoảng thời gian nhất định;
Thanh toán theo giá dịch vụ là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh;
Thanh toán theo trường hợp bệnh là thanh toán theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán.” [10] 1.1.2. Chức năng của quỹ BHYT

Thứ nhất, tạo nên nguồn tài chính để bổ sung cho nguồn tài chính của hệ thống y tế Nhà nước và tư nhân, với mức đóng góp được huy động giữa người lao động, chủ sử dụng lao động và người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để chi trả cho các cơ sở y tế khi người tham gia BHYT đi KCB. Các cơ sở y tế sử dụng nguồn kinh phí quỹ BHYT chi trả cho người bệnh cùng với nguồn ngân sách hiện đang phân bổ từ trung ương đến địa phương để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT.
Thứ hai, làm giảm bớt gánh nặng cho người tham gia BHYT khi không may

ốm đau, hay trong các trường hợp bệnh nặng phải sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật

Viết thuê luận văn thạc 6

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

cao, chi phí lớn. BHYT giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính bằng cách cho phép người tham gia đóng góp một khoản tiền để giảm bớt những thiệt hại về tài chính khi ốm đau, bệnh tật.
Thứ ba, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khoẻ và tái phân phối thu nhập. Với một số lượng lớn người tham gia đóng góp, mỗi người tham gia BHYT sẽ được hưởng phúc lợi tối đa. Đồng thời điều này cũng đảm bảo công bằng trong việc thụ hưởng và chi trả chi phí các dịch vụ y tế. Ở đây cũng có sự hỗ trợ giữa những người có rủi ro cao, thu nhập thấp và người rủi ro thấp, thu nhập cao.
1.1.3. Đặc điểm quỹ BHYT

Là hình thức bảo hiểm bắt buộc; áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; được hình thành từ nguồn thu BHYT, dùng để thanh toán chi phí KCB của người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở KCB có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH.
Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định việc tạo lập và sử dụng quỹ; người tham gia là chủ thể duy nhất có quyền sử dụng quỹ;
Không vì mục đích lợi nhuận.

1.1.4. Nguyên tắc thực hiện BHYT

Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu).
Mức hưởng BHYT theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.
Chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT do quỹ BHYT và người tham gia

BHYT cùng chi trả.

Quỹ BHYT được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ. [10] 1.1.5. Đối tượng tham gia BHYT

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

Viết thuê luận văn thạc 7

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
Nhóm do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;
Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; Trẻ em dưới 6 tuổi;
Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

Viết thuê luận văn thạc 8

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;
Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
Học sinh, sinh viên.

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng đã nêu trên. [11] 1.1.6. Phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT

1.1.6.1. Phạm vi được hưởng BHYT

Người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây:
Chi phí khám bệnh theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi phí ngày giường theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi: Điều trị nội trú từ cơ sở y tế tuyến huyện trở lên.
Nằm lưu không quá 03 ngày tại trạm y tế xã theo mức giá giường lưu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với trạm y tế xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, thời gian lưu bệnh nhân không quá 05 ngày.
Chi phí các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn theo danh mục và mức

giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định.

Viết thuê luận văn thạc 9

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Đối với các dịch vụ kỹ thuật do cán bộ của cơ sở y tế tuyến trên thực hiện theo chế độ luân phiên hoặc theo chương trình chỉ đạo tuyến để nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới theo quy định của Bộ Y tế nhưng chưa được phê duyệt giá: Quỹ BHYT thanh toán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện tại cơ sở chuyển giao kỹ thuật.
Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh theo danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, được cơ sở y tế cung ứng theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế nhưng chưa được kết cấu vào giá của các dịch vụ kỹ thuật.
Chi phí máu và các chế phẩm của máu theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại Điểm d, e, g, h và i, Khoản 3, Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT.” [10] 1.1.6.2. Mức hưởng BHYT

Người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tại các Điều

26, 27 và 28 Luật BHYT và Khoản 4 và 5, Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT với mức hưởng như sau:
100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (không áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế), chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 1 quy định tại Quyết định số
1314/QĐ-BHXH.

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế), chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT

Viết thuê luận văn
10
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com
LUẬN VĂN A-Z

CHUYÊN NHẬN VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Tất cả chuyên ngành)

Đội ngũ CTV viết bài trình độ cao, hiện đang công tác và nghiên cứu tại các trường Học viện, Đại học chuyên ngành trên cả nước (100% trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)
⇛ Đội ngũ CTV viết bài đã có 10 năm nghiên cứu và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
⇛ Cam kết bài được viết mới hoàn toàn, tuyệt đối không sao chép, không đạo văn.
⇛ Cam kết hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung bài cho đến khi hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
⇛ Cam kết bài luôn được kiểm duyệt và kiểm tra đạo văn trước khi giao đến khách hàng.
⇛ Cam kết giao bài đúng hạn, bảo mật tuyệt đối thông tin của

khách hàng.

⇛ Cam kết hoàn tiền 100% nếu bài không được duyệt, không đậu.

LIÊN HỆ

Website: https://luanvanaz.com Phone: 092.4477.999 (Mr.Luân) Mail: luanvanaz@gmail.com

Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 2 quy định tại Quyết định số

1314/QĐ-BHXH.

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã.
100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.
95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 3 quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH.
80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 4 quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH.
00% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, kể cả chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT, chi phí vận chuyển đối với người tham gia BHYT có mức hưởng ghi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 5 quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH.
Người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu và không có Giấy chuyển tuyến (trừ trường hợp cấp cứu và các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, đ và e, Khoản 5 Điều này), trình thẻ BHYT ngay khi đến
khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Viết thuê luận văn
11
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

trong phạm vi được hưởng BHYT quy định tại Điều 8 và mức hưởng quy định tại

Khoản 1, Điều 9 Quy định này theo tỷ lệ như sau:

Tại bệnh viện tuyến Trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày

31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước;

Tại bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế huyện nơi chưa tách riêng bệnh viện huyện (bao gồm cả Phòng khám đa khoa trực thuộc các cơ sở y tế này): 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015;
100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú từ ngày 01/01/2016.

Trường hợp người bệnh tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh, quỹ BHYT

chi trả trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định.

Mức hưởng BHYT trong một số trường hợp cụ thể

Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, có mức hưởng theo quy định.
Người tham gia BHYT có mã nơi sinh sống ghi trên thẻ ký hiệu là K1 hoặc K2 hoặc K3 khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và có mức hưởng theo quy định.
Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước, được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định.
Trường hợp hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được chuyển đến khoa, phòng điều trị khác để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, mức hưởng BHYT được thực hiện như quy định.
Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế thuộc vùng giáp ranh của hai tỉnh: người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tương đương với
nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT hoặc tại cơ sở y tế khác có tiếp nhận đăng

Viết thuê luận văn
12
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

ký ban đầu nếu không có cơ sở y tế tương đương với nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT, mức hưởng BHYT theo quy định như trên.
Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh ghi trên Giấy chuyển tuyến, mức hưởng BHYT theo quy định. Quy định này không áp dụng đối với các lần hẹn khám lại khi người bệnh sử dụng Giấy chuyển tuyến có giá trị trong năm tài chính theo quy định.
Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ quy định , người bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định. Người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có).
Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập, thanh toán theo giá do cơ sở y tế quy định nhưng không vượt quá giá của cơ sở y tế công lập cùng hạng.
Đối với cơ sở y tế công lập có thực hiện các dịch vụ y tế xã hội hóa, thanh toán theo giá do cơ sở y tế quy định nhưng không vượt quá giá thanh toán BHYT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Mức thanh toán chi phí vận chuyển được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC. [10] 1.1.7. Nguồn hình thành quỹ BHYT

Quỹ BHYT được hình thành từ các nguồn sau:

Tiền thu phí BHYT do người sử dụng lao động và người tham gia BHYT đóng.

Các khoản Nhà nước đóng BHYT cho đối tượng theo quy định và các khoản hỗ trợ khác thông qua các cơ quan BHXH, lao động thương binh và xã hội.
Đóng góp của chính quyền các cấp (tỉnh, thành phố, ngành) cho một số đối tượng không đủ khả năng mua thẻ BHYT như người nghèo…
Tiền sinh lời do thực hiện các biện pháp hợp pháp nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHYT thông qua các hình thức đầu tư như: Gửi ngân hàng, mua tín phiếu, trái phiếu quốc gia…
Các khoản thu từ nguồn tài trợ, viện trợ và các khoản thu hợp pháp khác. [10]

Viết thuê luận văn
13
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

1.1.8. Sử dụng quỹ BHYT

Quỹ BHYT được sử dụng cho các mục đích sau đây: Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT;
Chi phí quản lý bộ máy tổ chức BHYT theo định mức chi hành chính của cơ quan nhà nước;
Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHYT theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả; Lập quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Quỹ dự phòng tối thiểu
bằng tổng chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của hai quý trước liền kề và tối đa không quá tổng chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của hai năm trước liền kề.
Trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu BHYT lớn hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì được sử dụng một phần kết dư để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại địa phương. [10] 1.2. Nội dung của công tác quản lý quỹ BHYT

Lập Kế hoạch thu chi

Quản lý thu

Nội dung quản lý quỹ
Quản lý chi

Giám định hồ sơ

Tạm ứng quỹ

Thanh, quyết toán quỹ

Sơ đồ 1.1: Nội dung của công tác quản lý quỹ BHYT

(Nguồn: BHXH tỉnh Quảng Trị).

1.2.1. Lập kế hoạch thu, chi BHYT

Hằng năm, trên cơ sở chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất giải pháp thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT trong mỗi giai
đoạn, phù hợp với chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh. Cơ quan BHXH phối hợp với

Viết thuê luận văn
14
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Sở Y tế, các cơ quan truyền thông đại chúng, các ngành liên quan, các đoàn thể tổ chức vận động, tuyên truyền về chính sách BHYT dưới nhiều hình thức để mọi người dân được biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia BHYT.
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn về thu bảo hiểm như sau:
BHXH huyện:

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thu

Căn cứ tình hình thực hiện năm trước, 6 tháng đầu năm và khả năng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, rà soát và lập 02 bản kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu K01-TS) gửi 01 bản đến BHXH tỉnh theo quy định.
Lập 02 bản kế hoạch ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, 01 bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp ngân sách địa phương để tổng hợp trình UBND huyện quyết định, 01 bản gửi BHXH tỉnh để tổng hợp toàn tỉnh.
Xây dựng, điều chỉnh kinh phí hỗ trợ thu, hoa hồng đại lý trên cơ sở dự kiến kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh để xây dựng điều chỉnh kinh phí hỗ trợ thu, hoa hồng đại lý gửi BHXH tỉnh theo quy định. [18] BHXH tỉnh:

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thu

Lập 02 bản kế hoạch, 02 bản kế hoạch điều chỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu K01-TS) và kinh phí hỗ trợ công tác thu đối với đơn vị do tỉnh trực tiếp thu.
Tổng hợp toàn tỉnh, lập 02 bản kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu K01 -TS), gửi BHXH Việt Nam.
Lập 02: bản kế hoạch ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.
Giao kế hoạch thu
Trên cơ sở kế hoạch thu, phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác thu, hoa hồng đại lý được BHXH Việt Nam giao, tiến hành phân bổ kế hoạch thu BHXH, BHYT,

Viết thuê luận văn
15
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

BHTN; kế hoạch kinh phí hỗ trợ công tác thu, hoa hồng đại lý cho BHXH tỉnh và

BHXH huyện. [18]

1.2.2. Quản lý thu

UBND cấp xã

ĐV sự nghiệp

Hệ thống thu

BHYT

Tổ chức CT-XH

Tổ chức kinh tế

Cơ sở y tế

Sơ đồ 1.2: Hệ thống thu BHYT

(Nguồn: Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công đối với các tổ chức gồm: UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở y tế,…
Quỹ BHYT được hình thành từ sự đóng góp của người lao động, chủ sử dụng lao động, Ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác nhằm đảm bảo nguồn tài chính ổn định, đầy đủ cho công tác CSSK người tham gia BHYT. Cùng với sự gia tăng diện bao phủ BHYT, số thu quỹ BHYT cũng liên tục tăng đều qua các năm và ngày càng có vị trí quan trọng trong hoạt động y tế, góp phần giảm thiểu về tài chính y tế cho Ngân sách nhà nước.
Để đảm bảo sự ổn định quỹ BHYT, bảo đảm tăng trưởng đều đặn quỹ BHYT phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, tránh được ảnh hưởng của lạm phát, việc tăng cường tính bắt buộc đối với chủ sở dụng lao động về trách nhiệm đóng góp là thật sự cần thiết và đó là yêu cầu hàng đầu của hoạt động BHYT ở Việt Nam. Việc điều chỉnh mức phí qua từng thời kỳ từng giai đoạn sẽ có tác động trong điều kiện chi
phí y tế và tình hình sử dụng dịch vụ y tế đang có xu hướng ngày càng tăng. Mức

Viết thuê luận văn
16
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

phí đóng góp được xác định tuỳ thuộc vào nhóm đối tượng tham gia BHYT. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở các đơn vị thuộc khu vực hành chính sự nghiệp, người lao động thuộc khu vực sản xuất kinh doanh có mức đóng BHYT bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng và các khoản phụ cấp, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), trong đó người tham gia BHYT trực tiếp đóng 1,5% cơ quan đơn vị và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng góp 3%. Các đối tượng thuộc diện hưu trí, mất sức lao động, người có công có mức phí bằng 4,5% lương tối thiểu hiện hành và do quỹ BHXH hoặc NSNN đóng toàn bộ. Đối với đối tượng tham gia BHYT theo Hộ gia đình thì mức đóng hiện tại là 4,5% mức lương cơ sở.
Việc quản lý và sử dụng số tiền thu BHYT thực hiện như sau:

BHXH các cấp thuộc BHXH Việt Nam trực tiếp thu tiền đóng BHYT của các đối tượng và chuyển về BHXH Việt Nam để quản lý theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam;
BHXH Việt Nam có trách nhiệm chuyển đủ và kịp thời nhu cầu kinh phí cho

BHXH cấp tỉnh, thành phố để tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

BHYT theo quy định.

Nội dung quản lý
thu
Quản lý đối tượng

Quản lý tiền thu

Quản lý nợ

Sơ đồ 1.3: Các nội dung quản lý thu

(Nguồn: Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Nội dung quản lý thu cũng được quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Theo đó, các nội dung bao gồm:
Quản lý đối tượng: Đối tượng của quản lý BHYT gồm đối tượng tham gia
BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; Đối tượng chỉ tham gia BHYT. Tuy nhiên, phân theo nhóm có những đối tượng trong bảng sau:

Viết thuê luận văn
17
thạc sĩ,

luận án tiến sĩ
Hotline: 092.4477.999
Web: luanvanaz.com – Mail: luanvanaz@gmail.com

Loại tài liệu

Nơi xuất bản

Năm

Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị