Khuyến mãi đặc biệt
  • Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
  • Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
  • Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
  • Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z

Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

100.000 VNĐ

Download Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mã: LA09.110 Danh mục: , Từ khóa: , , Chuyên Ngành: Kế ToánNgôn ngữ: Tiếng ViệtNăm: 2024Nơi xuất bản: Đại học Đà NẵngLoại tài liệu: Luận án tiến sĩTên tác giả: Lê Xuân Quỳnh
Số trang: 252

Download Luận án tiến sĩ ngành kế toán: Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án đƣợc thực hiện nhằm phân tích ảnh hƣởng của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Để đạt đƣợc mục tiêu tổng quát này, Luận án thực hiện các mục tiêu cụ thể nhƣ sau:

– Xác định và phân tích ảnh hƣởng trực tiếp của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp .

– Xác định và phân tích ảnh hƣởng gián tiếp của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp qua biến trung gian là lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu là xem xét ảnh hƣởng của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, Luận án giải quyết hai câu hỏi nghiên cứu sau:4

Câu hỏi 1: Công bố thông tin trách nhiệm xã hội có ảnh hƣởng trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp hay không và mức độ ảnh hƣởng nhƣ thế nào?

Câu hỏi 2: Công bố thông tin trách nhiệm xã hội có ảnh hƣởng gián tiếp đến giá trị doanh nghiệp thông qua biến trung gian là lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu hay không và mức độ ảnh hƣởng nhƣ thế nào?

4. Đối tƣợng nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu của Luận án là ảnh hƣởng trực tiếp của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp và ảnh hƣởng gián tiếp của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp thông qua trung gian là lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu.

LA09.110_Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên Ngành

Ngôn ngữ

Năm

Nơi xuất bản

Loại tài liệu

LA09.110_Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam