Khái niệm nguồn nhân lực khoa học

nguồn nhân lực khoa học

Nguồn nhân lực khoa học là tập hợp những người có trình độ cao, kiến thức sâu rộng, tham gia vào các hoạt động khoa học và không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng sản phẩm của NNL KH khi áp dụng vào quá trình sản xuất sẽ nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, NNL KH ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

NNL KH là nguồn lực con người được huy động và sẵn sàng tham gia nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực hoạt động khoa học xã hội, khoa học chính trị. Nguồn nhân lực khoa học xét trên ba chức năng chính:

Một là, NNL KH tham gia nghiên cứu sáng tạo được gọi nhà nghiên cứu hay nhà khoa học. Các nhà nghiên cứu khoa học có trình độ tương đối cao, tốt nghiệp đại học trở lên. Họ khác nhau về trình độ, chức danh, chuyên môn và thường làm việc ở các tổ chức nghiên cứu khoa học.

Download Luận án ngành Kinh tế phát triển: Phát triển nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (LA06.056)

Hai là, NNL KH tham gia giảng dạy: Đây là lực lượng đông đảo gồm những người có trình độ đại học trở lên. Họ làm công tác giảng dạy ở các trường ĐTBD cán bộ LĐQL (các hệ lớp). Lực lượng này là nhà giáo chuyên nghiệp, các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên đại học. Tuy nhiên họ không chỉ giảng dạy thuần túy mà còn phải tham gia nghiên cứu khoa học cũng như hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh, tham gia nghiên cứu khoa học.

Ba là, NNL KH tham gia lãnh đạo, quản lý: Lực lượng này gồm các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu làm công tác quản lý, điều hành hoạt động khoa học xã hội ở các học viện, các trường; các cơ quan quản lý từ các bộ, ban, ngành, sở, viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu…

Khái niệm nguồn nhân lực khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *