Tag Archives: tạo động lực

tạo động lực

Giải pháp tạo động lực làm việc của giảng viên các trường đại học

Để tạo động lực làm việc cho giảng viên các trường đại học, cần thực hiện các giải pháp sau: Một là, bên cạnh vấn đề tạo điều kiện phát huy năng lực giảng dạy của giáo viên, Nhà nước cần có chính sách để khích lệ, tạo động lực lao động cho đội ngũ các […]