Tag Archives: động lực làm việc

tạo động lực

Giải pháp tạo động lực làm việc của giảng viên các trường đại học

Để tạo động lực làm việc cho giảng viên các trường đại học, cần thực hiện các giải pháp sau: Một là, bên cạnh vấn đề tạo điều kiện phát huy năng lực giảng dạy của giáo viên, Nhà nước cần có chính sách để khích lệ, tạo động lực lao động cho đội ngũ các […]

động lực làm việc

Quan niệm động lực làm việc

Động lực làm việc hoặc động viên khuyến khích trong công việc (Work Motivation) được nêu khái niệm là “Sự sẵn lòng thể hiện mức độ cao của nỗ lực để hướng tới các mục tiêu của tổ chức, trong điều kiện một số nhu cầu cá nhân được thỏa mãn theo khả năng nỗ […]