hiệu quả đầu tư

Hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp là gì?

Hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp là gì?

Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế – xã hội đã đạt được của hoạt động đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả đó trong một thời kỳ nhất định. Với vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, các nhà quản lý cũng như giới nghiên cứu rất quan tâm đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp và đây cũng là chủ đề được quan tâm nghiên cứu từ rất lâu. Có nhiều thước đo để đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Xét về khía cạnh tài chính, có thể đo lường hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp một cách chung nhất là tỷ lệ giữa khoản thặng dư (vốn, lợi nhuận) thu được và khoản đầu tư (vốn) bỏ ra. Như vậy, xét về khía cạnh này, khái niệm hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp khá tương đồng với khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ở cấp độ doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư thường gắn với hiệu quả của dự án đầu tư. Và do đó, việc đánh giá hiệu quả đầu tư được hiểu là đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư. Tuy nhiên, Luận án không thực hiện đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư cụ thể mà đánh giá chung hiệu quả đầu tư của các khu vực doanh nghiệp nhằm xem xét hiệu quả chung của hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Ở cấp độ nền kinh tế, hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp thường gắn với (1) hiệu quả kinh tế – xã hội mà khu vực doanh nghiệp tạo ra như: đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm, nâng cao mức sống người lao động…; và (2) hiệu quả tài chính của các khu vực doanh nghiệp (được xem xét trên các chỉ tiêu hiệu quả tài chính như tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư, doanh thu/vốn đầu tư, tốc độ tăng vốn đầu tư… của doanh nghiệp) để từ đó xem xét hiệu quả của các chính sách về doanh nghiệp của mỗi quốc gia.

Trong phạm vi nghiên cứu của Luận án, hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế xã hội (thông qua các chỉ tiêu hiệu quả xã hội) và hiệu quả tài chính (thông qua các chỉ tiêu hiệu quả tài chính) của các khu vực doanh nghiệp phân theo loại hình sở hữu (doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các yếu tố về môi trường đầu tư và đặc điểm của doanh nghiệp cũng được đưa vào phân tích như là các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Nguồn: Luận án Kế toán “Hoàn thiện thông tin kế toán công bố của các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.